AB GENÇLİK PROGRAMI

  Temel Bilgiler

·        GENÇLİK PROGRAMI KİMLERE YÖNELİKTİR?

Gençlik Programı,öncelikle, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin herhangi birinde ya da diğer Program ülkelerinden birinde  yasal olarak ikamet eden ve yaşları 15 ile 25 arasında olan gençlere yöneliktir.

Aşağıda belirtilen gruplar Gençlik programına katılabilirler:

·         Gençlik değişim programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir girişim başlatmak isteyen genç grupları

·         Avrupa Gönüllü Servisine katılmak isteyen gençler

·         Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen eski gönüllüler

·         Gençlik kuruluşları

·         Gençlik liderleri

·         Gençlik çalışanları

·         Gençlik ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri ya da düzenleyicileri

·         Kar amaçlı olmayan diğer kuruluş, dernek ya da yapılar

  • GENÇLİK PROGRAMININ AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ NELERDİR ?

 

Program, toplumun bütün kesimlerinde kişisel gelişim ve kolektif etkinlik arasında bir dengeye ulaşmayı ve bu dengenin korunmasını amaçlamaktadır; ve bu doğrultudaki amaçları şöyledir:

·         Gençlerin bütün toplumla yüksek oranda bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve girişimcilik ruhlarını teşvik etmek.

·         Gençlere bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarında yardımcı olmak ve bu deneyimlerin değerini teslim etmek.  

·         Gençlere, dayanışma duygularını Avrupa'da ve daha geniş anlamda dünyada serbestçe ifade etme olanağı tanımanın yanı sıra, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek.

·         Ortak Avrupa kültürümüzün çeşitliliğinin, ortak mirasımızın ve de ortak temel değerlerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.  

·         Her türlü ayrımcılığın yok edilmesine ve toplumun her düzeyinde eşitliğin sağlanmasına yardımcı olmak.  

·         Yerel düzeyde gençlik çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak projelere bir Avrupa öğesi katmak. 

Avrupa Komisyonu'nun birincil derecede önem verdiği konulardan biri, olanakları kısıtlı (daha az öncelikli kültürel, coğrafi ya da sosyo-ekonomik altyapılardan gelen ya da engelli) gençlere GENÇLİK programı çerçevesinde geliştirilmiş olan hareketlilik ya da yaygın eğitim etkinliklerine erişim olanağı vermektir.

 

  • GENÇLİK PROGRAMI NASIL YAPILANDIRILMIŞTIR?

Eylem 1  Avrupa için Gençlik
Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları, farklı ülkelerden (yaşları 15-25 arasında olan) genç gruplarına  bir araya gelme fırsatı sunar. Bu programların, grupların ortak noktalarını keşfetmeleri ve birbirlerinin kültürlerini tanımaları açısından pedagojik bir değeri ve yaygın öğrenim gibi bir amacı vardır. 

Eylem 2  Avrupa Gönüllü Hizmeti ( AGH )
Bu Eylem çerçevesinde, yaşları 18 ile 25 arasında olan gençler, toplumsal, ekolojik, çevre ile ilgili, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor v.b. gibi geniş bir etkinlik alanındaki yerel projelere Avrupa gönüllüsü olarak katılıp, 12 aya kadar yurtdışında kalabilirler.

Eylem 3 Gençlik Girişimleri
Bu Eylem aracılığıyla, yaşları 15/18 ile 25 arasında olan gençler yerel düzeyde bir proje yürütmek için destek alabilirler. Amaç, gençlere girişimci ruhlarını ve yaratıcılıklarını geliştirme ve ortaya koyma şansı vermektir. Bunun yanı sıra, eski AGH gönüllülerine gönüllü hizmetleri süresince edindikleri uzmanlığı ve becerilerini kullanmaları için somut bir fırsat sunmayı amaçlamaktadır.

Eylem 4  Ortak Eylemler
Bu Eylem, SOCRATES (eğitim), LEONARDO DA VINCI (mesleki eğitim) ve GENÇLİK (yaygın eğitim) programlarını bir araya getirir. Bu üç programın ve Kültür 2000 gibi diğer programların tamamlayıcı niteliğine dayalı girişimlere destek verecektir.

Eylem 5 Destek Faaliyetleri
Bu faaliyetler, iyi uygulamaların paylaşımı ya da proje düzenleyenlerin eğitilmesi gibi etkinlikler yoluyla gençlik projelerinin niteliğini yükseltmek, elde edilen kazanımları sürdürmek ya da ilerletmek, ve Topluluk düzeyinde yaratıcı etkinlikleri artırmak için diğer GENÇLİK programlarını desteklemektedir; ve bu programları tamamlayıcı niteliktedirler.

  • GENÇLİK PROGRAMINI KİM UYGULAR

 Avrupa Komisyonu

 Programın başlatıcısı olan Avrupa Komisyonu, programın düzgün bir şekilde işlemesinin nihai sorumlusudur. Bütçeyi yönetir ve Program'a ilişkin öncelikleri, hedefleri ve ölçütleri süreklilik temelinde belirler.

Ayrıca, programa katılan ülkelerin her birinde, gençlik ile ilgili işlerden sorumlu ulusal yetkililer tarafından atanmış ve yapılandırılmış ofisler olan GENÇLİK programı Ulusal Ajanslarının eşgüdümünün sağlanması da tamamıyla Komisyon'un sorumluluğundadır. Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar ile yakın işbirliğine girmekte ve onların etkinliklerini izlemektedir. Ayrıca Avrupa düzeyinde Programın genel uygulanışını, imajını, takibini ve değerlendirilmesini yönlendirmekte ve izlemektedir. 

 Ulusal Yetkililer

 AB Üye Devletleri ve Programa katılan diğer ülkeler, özellikle temsilciler atadıkları Program Komitesi aracılığıyla, GENÇLİK'in uygulanışına katılmaktadırlar. Ayrıca, Ulusal Ajanslar'ın oluşturulmasından, ve izlenmesinden sorumludurlar. Bu ikinci görev Avrupa Komisyonu ile paylaşılmaktadır.

 GENÇLİK Programı Ulusal Ajansları

 Temel işlevleri, Program'ın ulusal düzeyde desteklenmesi ve uygulanmasıdır. Gençler için mevcut olan Avrupa programları hakkında deneyim sahibidirler ve ilgili konu ve kuruluşlar konusunda bilgilidirler.

Ulusal Ajansların her biri, Avrupa Komisyonu; ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki proje rehberleri ve de gençler arasında bir bağ görevi üstlenmektedir; ve kilit iletişim noktasıdır. Ajanslar, GENÇLİK programı ile ilgili genel bilginin yayılmasından ve ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmaktan sorumludurlar. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda, projelerin seçimini yapmak da sorumlulukları arasındadır. Proje rehberlerine danışmanlık yapmakta ve  değişik eğitim etkinlikleri düzenlemektedirler. Program'ın yararlanıcıları için birincil bilgi kaynağı Ulusal Ajanslardır.

Avrupa-Akdeniz (Euro-Med) Ulusal Koordinatörleri

Euro-Med Ulusal Koordinatörleri, GENÇLİK programına Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı[1][1] aracılığıyla katılmakta olan ülkeler için, Program ülkelerindeki Ulusal Ajanslara benzer bir işlev yerine getirmektedirler.

·        KÍMLER KATILABİLİR?

 - Gençlik değişimi programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir  girişim       başlatmak isteyen gençler

- Avrupa Gönüllü Servislerine katılmak isteyen gençler

- Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen gençler

- Gençlik kuruluşları

- Gençlik liderleri

- Gençlik çalışanları

- Gençlik veya yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri veya düzenleyiciler

- Kar amaçlı olmayan diğer kuruluş, dernek ya da yapılar

GENÇLİK programının ana hedefi, Program ülkelerinden (AB Üye Devletleri, ASTB/ AEB ülkeleri ve katılım sürecindeki ülkeler) gelen ortaklardır. Sınırlı bir ölçüde ve belirli koşullar altında, dünyanın diğer bölgelerinden ülkelere, diğer bir deyişle üçüncü ülkelere, de açıktır.

  • PROGRAM ÜLKELERİ

 Program 30 Avrupa ülkesine açıktır:

 15 Avrupa Birliği Ülkesi+3 EFTA Ülkesi+12 Aday Ülke+TÜRKİYE 

15 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ

Avusturya-Almanya-Belçika-Danimarka-Finlandiya-Yunanistan-İrlanda-İtalya-Lüksemburg Fransa-Hollanda-Portekiz-İspanya-İsveçBirleşik Krallık

 Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi olan 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (ASTB) Ülkesi

 İzlanda-Liechtenstein-Norveç

 Avrupa Birliğine katılmaya aday 12 ülke(Katılım sürecindeki ülkeler)

Bulgaristan-Güney Kıbrıs-Çek Cumhuriyeti-Estonya-Macaristan-Letonya-Litvanya-Malta Polonya-Romanya-Slovenya-Slovak Cumhuriyeti 

Dünyanın diğer bölgelerinde bulunan, GENÇLİK programı çerçevesindeki Eylem 1, 2 ve 5'e katılabilen ülkeler ("üçüncü ülkeler") aşağıdaki öncelik bölgelerine ayrılmıştır:  

1. Öncelikli Bölgeler  

Akdeniz Ortak Ülkeleri 

Cezayir-Kıbrıs-Mısır-İsrail-Ürdün-Lübnan-Malta-Fas-Suriye-Tunus-Türkiye-Batı Şeria ve Gazze Şeridi

Bağımsız Devletler Topluluğu

 Ermenistan-Azerbaycan-Belarus-Gürcistan-Moldova-Rusya-Ukrayna

Güneydoğu Avrupa

Arnavutluk-Bosna-Hersek-Hırvatistan-Eski Yugoslav-Makedonya-Cumhuriyeti Sırbistan ve Karadağ 

2. Öncelikli Bölgeler

Latin Amerika

Arjantin-Bolivya-Brezilya-Şili-Kolombiya-Kosta Rika-Küba-Ekvator-Guatemala-Honduras Meksika-Nikaraguua-Panama-Paraguay-Peru-El Salvador-Uruguay-Venezüella

Dünyanın diğer bölgelerindeki diğer ülkeler, temel olarak GENÇLİK programının hedefleri arasında değildirler. Avrupa Komisyonu, siyasi önceliklerin altını çizmek, siyasi gelişmelere cevap vermek ya da  GENÇLİK programını geliştirmek amacıyla, yukarıda belirtilen bölgelerin dışındaki bazı ülkeleri kapsayan bazı pilot proje nitelikli ya da yüksek bir ek değeri olan projeleri destekleyebilir. Böyle bir ülkeyi içeren bir başvuru yapmadan önce, lütfen Avrupa Komisyonu ile irtibata geçiniz.

  • GENEL SEÇİM PROSEDÜRLERİ

 Ulusal Düzeyde

 Mali destek için yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu, ulusal düzeyde Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır. Projeler, gençlik alanında ve gençlik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi kişilerden oluşan ulusal seçim panelleri tarafından seçilmektedir. Seçimler, Avrupa Komisyonunun kuralları uyarınca yapılmaktadır.

 http://www.ua.gov.tr/

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Hüseyin Rahmi Sokak No.2 Çankaya, 06680  Ankara

Tel.  (90-312) 409 61 31 Faks (90-312) 409 60 09

E-posta: genclik@ua.gov.tr Website: www.genclik.gov.tr

  Avrupa Düzeyinde

 Ancak, Gençlik Buluşmaları (Eylem 1), Avrupa çapında projeler (Eylem 2), başvuru sahiplerinin Akdeniz ortak ülkelerinde bulunduğu projeler, ve Avrupa gençlik sivil toplum kuruluşları (AGSTKlar) tarafından sunulan projeler  gibi, belirli bazı projeler, doğrudan Avrupa düzeyinde ele alınmakta ve seçimler, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Seçim panelleri de Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar, Ulusal Koordinatörler ve Avrupa Gençlik Forumu'ndan gelen temsilcilerden oluşmaktadır.

Program ülkelerini içeren ve ulusal düzeyde seçilen projeler için, yılda beş başvuru tarihi vardır.

  • SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMANDIR

 Program ülkelerini içeren ve ulusal düzeyde seçilen projeler için, yılda beş başvuru tarihi vardır:  

 

Projenin başlama tarihi

Başvuru için son tarih

1Mayıs ile 30 Eylül arası

1 Şubat

1 Temmuz ile 30 Kasım arası

1 Nisan

1 Eylül ile 31 Ocak arası

1 Haziran

1 Aralık ile  30 Nisan arası

1 Eylül

1 Şubat ile 30 Haziran arası

1 Kasım

 

  Avrupa düzeyinde seçilen tüm projeler ve üçüncü ülkeleri içeren projeler için ise, yılda üç adet son başvuru tarihi vardır: 

 

Projenin başlama tarihi

Başvuru için son tarih

1 Temmuz ile 31 Aralık arası

1 Şubat

1 Kasım ile 30 Nisan arası

1 Haziran

1 Nisan ile  30 Eylül arası

 

 Belirtilen tarihler postalanan güne tekabül etmektedir. (örn. posta damgası)

Proje tarihleri ile etkinlik tarihleri arasındaki fark  

Proje tarihi, hazırlıktan değerlendirmeye kadar bütün süreyi içerir. Etkinlik tarihleri ise, asıl etkinliğin yapıldığı günlerdir (örn. gönüllünün ev sahibi ülkeye ulaştığı gün, bir gençlik değişim programının ilk günü vb.).  

Hem proje hem de etkinlik yukarıda belirtilen tarihler arasında başlamalıdır. Örneğin, başvuru, ulusal düzeyde 1 Şubat son tarihinde yapılıyorsa, projenin hazırlık işleri 1 Mayıs'tan önce başlayamaz, etkinlik (gençlik değişimi, gönüllü hizmet,vb.) ise 30 Eylül itibariyle başlamış olmalıdır.

·        EYLEMLER

EYLEM 1 (AVRUPA İÇİN GENÇLİK )

·        NİÇİN AVRUPA İÇİN GENÇLİK ?

Gençlik değişimleri ve gençlik buluşmaları gençleri başka kültürlerle ve başka gerçekliklerle tanıştırıp, onlara belirli konuları tartışma olanağı sunar. Böylelikle, gençler, birbirlerinden çok şey öğrenebilir ve kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfedebilirler. Böyle bir deneyim, olumsuz önyargıları ve basmakalıp düşünceleri yıkmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bir gençlik değişiminin ya da bir gençlik buluşmasının yerel nüfus üzerindeki etkisi, diğer kültürler hakkında olumlu bir bilincin oluşumunu sağlayabilir; ve yalnızca gençler ya da onların kuruluşlarının etkinlikleri üzerinde değil, aynı zamanda yerel halk üzerinde de bir etki yaratabilir

·        BİR GENÇLİK DEĞİŞİMİ NEDİR ?

Gençlik değişimi, iki ya da daha çok ülkeden gelen ve farklı altyapılara sahip genç gruplarını bir araya getirir; ve bu gruplara birçok farklı konuda tartışma ve bu arada da birbirlerinin ülkeleri ve kültürleri hakkında  bilgi sahibi olma olanağı verir. 

Program ülkeleri arasında gerçekleşen değişimler, iki taraflı, üç taraflı ya da çok taraflı olabilir. Bu değişimler, projeye dahil olan ortak ülkelerden birinde gerçekleşmek zorundadır. Değişimlerin karşılıklılık esasında olması, zorunlu değildir; örneğin, gönderen ülkenin projenin ikinci bir aşamasında ev sahibi ülke konumunda olması gerekli değildir. Eğer böyle bir durum var ise, ikinci aşama için ayrı bir başvuru sunulmalıdır.   

Bazı durumlarda, çok taraflı değişimler 'gezici' olabilir; başka bir deyişle, etkinlik süresince tüm değişim grubu birçok ülkeye gidebilir.  

Dikkat : değişim ne değildir! 

Aşağıdaki etkinlikler, GENÇLİK programı çerçevesindeki hibeler için uygun DEĞİLDİR:

·         kuruluşların resmi toplantıları

·         tatil gezileri

·         dil kursları

·         okul sınıfı değişimleri

·         akademik çalışma gezileri

·         gösteri turları

·         yarışmalar

·         turizm olarak nitelenebilecek değişim etkinlikleri

·         Kar amacı güden değişim etkinlikleri

·         çalışma kampları (kendi başına amaç olamaz.)

·         spor etkinlikleri (kendi başına amaç olamaz.)

·         Kültürel etkinlikler (kendi başına amaç olamaz.)

 

·         KİMLER KATILABİLİR ?

Program ülkelerinden birinde ya da bir üçüncü ülkede  yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaşları 15 ile 25 arasında olan genç grupları, gençlik değişimine katılabilirler.

Tüm değişimlerin, en az bir adet AB Üye Devleti içermesi gerekmektedir.  

Her gençlik değişiminde, bir ev sahibi grup ve bir ya da daha çok  gönderen grup mevcuttur.  İlk aşama, proje fikrinin tartışılacağı bir grup oluşturmak ve bunun nasıl gerçekleştirileceğine karar vermektir. İkinci aşama, gelecekte gerçekleştirilecek değişim için bir ya da daha çok ortak belirlemektir. Ortakların bulunması konusunda, Ulusal Ajanslar yardım sunabilirler.

·         GENEL SEÇİM ÖLÇÜTLERİ NELERDİR?

Ortaklar

İkiden fazla ülkeden ortak genç gruplarının bir araya geldiği projelerin (üç taraflı ya da çok taraflı projeler) Avrupa'ya getirisi daha yüksek olduğu için, böyle değişimlere öncelik verilmektedir.  Avrupa deneyimi olmayan küçük ve/ veya yerel kuruluşların katılımı teşvik edilmektedir. İki taraflı (iki ülke arasında gerçekleştirilen) projeler,  aslen, daha önce gençlik değişimi organize etmemiş, belirli bir pedagojik yaklaşımı olan ya da olanakları kısıtlı gençleri içeren ortak grupları için tasarlanmıştır.  

Katılımcılar

Bir gençlik değişiminin, grup lideri ya da liderleri hariç, en az 16 en çok 60 katılımcısı olmalıdır. Ulusal gruplar katılımcı sayısı açısından dengeli tutulmalıdır.

GENÇLİK programı, olanakları kısıtlı (kültürel, coğrafi ya da sosyo-ekonomik açıdan daha az öncelikli kesimlerden gelen ya da engelli) gençlerin katılımını, özellikle teşvik etmektedir. İlk kez Avrupa deneyimi yaşayacak gençlerin katılımına da özel önem verilmektedir.

Eğer makul nedenler mevcut ise ve sayıları kesin sınırlı ise, bazı istisnai durumlarda 15 yaşından küçük ya da 25 yaşından büyük katılımcılara da yer verilebilir.  

Grup liderleri

Her grubun bir ya da daha çok lideri olmalıdır (ulusal yasalara ya da söz konusu etkinliğin niteliğine bağlı olarak). Ev sahibi ve gönderen grupların temsilcileri, projenin düzenli olarak yürütülmesi ve izlenmesi ve de tüm katılımcıların aktif olarak katılımından ortaklaşa sorumlu olacaklardır.  

 Süre

Değişim etkinliğinin süresi,  seyahat süresi hariç, 6 ile 21 gün arasında olmalıdır.  

Projenin içeriği
Yaygın öğrenim deneyimi

Proje, gençlerin eğitim sürecine katkıda bulunmalı ve de içinde yaşadıkları Avrupa boyutu/uluslararası boyut hakkındaki farkındalılıklarının artırılmasına katkıda bulunmalıdır.  

Tema

Başlangıç noktası, her zaman genç katılımcıların bizzat dile getirdikleri ilgi alanları olmalıdır. Değişimin, grupların birlikte irdelemek istedikleri ve de katılımcıların günlük deneyimleriyle doğrudan ilişkili olan tematik bir kavramı olmalıdır. Seçilen tema, değişimin günlük etkinliklerine mümkün olduğunca somut olarak yansıtılmalıdır. Temalara örnek olarak, müzik, filmler, yerel miras, çevre, bilgi teknolojisi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, uyuşturucu kullanımı verilebilir.  

Program ve çalışma yöntemleri

Değişimi planlarken, günlük etkinliklerin detaylı olarak belirtileceği, açıkça ortaya konmuş ve de iyi yapılandırılmış bir programın hazırlanması gereklidir. Günlük program ve çalışma yöntemleri, katılımcıyı mümkün olduğunca çok içermeli ve öğrenme sürecinin gelişimini sağlamalıdır. Yöntemler arasında, gruplar halinde çalışma, saha gezileri, simülasyonlar veya rol oynama oyunları, yuvarlak masa tartışmaları, uygulamalı etkinlikler, sunuşlar, kültürel ya da sportif etkinlikler v.b. yer alabilir. Ancak, ekinliklerin çoğunluğunun değişimin ana temasıyla bağlantısının kurulması gereklidir. Değişik kültürler arası çalışma yöntemlerinin kullanılması, yalnızca birçok konunun, kültürün  ve de kimliğin  irdelenmesi fırsatını vermekle kalmaz; aynı zamanda dil ve diğer becerilerinden bağımsız olarak tüm gençlerin eşit koşullarda katılımını sağlar.  Yöntemler ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile irtibat kurunuz.

 

Kültürler arası boyut ve yerel düzeyde etki

Farklı bölgelerden ve ülkelerden gençlerin bir araya getirilmesi, diğer kültürlere ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesi ve de aşina oldukları bazı konularda  (tarih, kimliklerin algılanış vb.) yeni perspektifler edinmeleri konusunda yararlı olabilir.

Ancak, gençlik değişiminin etki alanı, sadece etkinliğin katılımcılarıyla sınırlı olmamalıdır; aynı zamanda kapsanan yerel topluluklara "Avrupa" kavramını sokmalı ve diğer kültürlere karşı olumlu bir duyarlılık geliştirilmesine aracı olmalıdır.  

 

Hazırlık ve Takip

Bir değişimin hazırlık aşaması, projenin başarısı için büyük önem taşır. Bu aşama süresince, katılımcılar bir araya gelmeli ve planlanan değişimin amaçları ve temasını tartışmalıdırlar. Ortak gruplar, başvuruda bulunmadan önce, etkinliklere ilişkin  programı beraberce geliştirmeli, pratik işleri düzene koymalı ve birbirlerini tanımak için ortak stratejiler üzerinde anlaşmaya varmalıdırlar. Bazı durumlarda, başvuran tarafların ev sahibi ülkeye ön planlama gezileri yapmaları ve bunu da başvurularına dahil etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu gezi, başvuru onaylanana kadar gerçekleştirilemez ve normalde (ulaşım hariç) iki gün sürmelidir.

Projenin başlangıcıyla beraber, ortaklar, değişimin takibi konusunu dikkatlice düşünmelidirler. Örneğin, değişim karşılıklı mı olacak? Bir sonraki projeye yeni bir ortak dahil edilebilir mi? Değişimin tamamlanmasından sonra, tematik kavram üzerine tartışmalar nasıl devam edecek ve bundan sonraki adımlar ne olacaktır?

Takiple ilgili konular, hem değişimden önce, değişim sırasında ve değişimden sonra katılımcılarla yapılan değerlendirme toplantılarında gündeme alınmalıdır. Genç grupları, kazandıkları deneyimi diğer gruplara ve de kendi yerel topluluklarına, v.b. nasıl aktaracakları konusu üzerinde düşünmelidirler.

·         DEĞİŞİMLE İLGİLİ DESTEK ETKİNLİKLERİ HANGİLERDİR ?

GENÇLİK programının beşinci eylemi olan Destek Faaliyetleri, gençlik etkinliklerinde yer alan insanların ortak bulmalarına ve değişim projeleri hazırlamalarına, geliştirmelerine ve bu projelerin niteliğini yükseltmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ortak grupların liderleri, proje sunulmadan önce bir araya gelmek ve bir fizibilite ziyareti yapmak isteyebilirler.

Eylem 5, ayrıca, gençlik çalışanlarının ve gençlik liderlerinin proje yönetimi, kültürler arası çalışma yöntemleri ve dil becerileri konusunda eğitim görmeleri için de destek sağlar.

·         PROJENİN FİNANSMANI NASIL SAĞLANIR ?

Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması olanaklı değildir. Bu nedenle, tüm ortakların nakdi veya ayni katkıları, projenin tüm maliyetinin karşılanması için çok büyük önem taşımaktadır. Katılımcılar, bütçeye fon bulmak için gerekli etkinliklerin içinde mümkün olduğunca yer almalıdırlar; böylece, projenin hazırlanmasına tam olarak katılacaklardır.

Topluluk hibesinin hesaplanması, fiili seyahat masrafları, istisnai masraflar ve proje ile ilgili diğer masraflar için götürü miktarlar ve her katılımcı için gün başına sabit oranlara dayanır. Sabit oran, tam bir program gününü takip eden geceler üzerinden hesaplanır. Götürü miktarlar ve sabit oranlar için üst sınır, bölüm C.10'da açıklanmaktadır; ancak, başvurunun yapıldığı  Program ülkesine göre değişiklik gösterebilir.

Yol masrafları ve istisnai maliyetler dışında, Topluluğun etkinliğe katkısı belirli herhangi bir spesifik maliyetle doğrudan bağlantılı değildir; ve hesap verilmesi ve gerekçelendirilmesi gerekmeyen götürü miktarlardan oluşmaktadır. Yararlananlar, uygun gördükleri takdirde, C.10'daki yükümlülükleri yerine getirdikleri ölçüde katkıyı kullanabilirler.

Bu bütçe mekanizması, başvuranların beklenen hibenin miktarı hakkında fikir sahibi olmaları ve değişim için daha gerçekçi bir planlama yapmaları için geliştirilmiştir.

Başvuruda, hibenin kullanılacağı hedeflere ve ilgili etkinliklerin türlerine ilişkin detaylı bir açıklama verilmesi gerekmektedir. Bu nokta, projelerin seçimi sırasında göz önüne alınacak en önemli konulardan biri olacaktır.

Topluluk hibesi  

 Gönderen grup

·                    Fiili seyahat masraflarının % 70'i (gençlerin ve grup liderlerinin)

·                    Ön hazırlık ziyaretine katkı

·                    Katılımcıların ve etkinliklerin hazırlanması için bir götürü miktar(sigorta dahil)

·                    Özel gereksinimleri bulunan gençlere ya da etkinliklerin özel niteliğine bağlı olarak   

                     ortaya çıkabilecek fiili istisnai masraflar

 Ev sahibi grup 

·                    Etkinliklerin ve katılımcıların hazırlanması götürü miktar (sigorta dahil )  

·                    Genel etkinlik masraflarının karşılanması için proje başına götürü miktar  

·                    Her katılımcı için (gençler ve grup liderleri) gün başına sabit oran  

·                    Özel gereksinimleri bulunan gençlerle ya da etkinliklerin özel niteliğine göre ortaya 

                     çıkabilecek fiili istisnai masraflar  

Ön Hazırlık Ziyareti

Ön hazırlık ziyareti (ÖHZ) için, yol masraflarının tamamı (%100) karşılanmakta ve gün başına sabit bir oran ödenmektedir. Bu katkı, en çok iki gün (seyahat hariç) için yapılır ve her gönderen grubundan bir, ve yalnızca katılımcılardan birinin genç bir katılımcı olduğu durumlarda iki, kişi için geçerlidir. Planlama toplantısı, projeye ev sahipliği yapacak ülkede yapılmalıdır.

İstisnai masraflar

Proje, olanakları kısıtlı gençleri içeriyor  ve bu gençlerin bazı özel gereksinimleri (bir engelden ya da başka koşullardan kaynaklı) var ise ya da proje özel bir pedagojik içeriğe sahip ise, ve/veya etkinliklerin özel niteliği nedeniyle böyle bir ödeme öngörülmüş ise, bazı istisnai masraflar karşılanacaktır.

Aşı ve vize masrafları istisnai masraflar kapsamındadır.

Bütün istisnai masrafların, fiili olması ve desteklenebilir ve gerekçelendirilebilir olması gerekmektedir.

·         NASIL BAŞVURULUR ?

Ulusal Ajanslar resmi başvuru formları temin etmektedir. Bu formlar, ayrıca  komisyonun web sayfasından indirilebilir.

İki ya da üç taraflı bir değişim için, gönderen ve ev sahibi gruplar, bağlı bulundukları Ulusal Ajanslara ayrı ayrı başvururlar. 

Çok taraflı bir değişim için, diğer ortaklar adına ev sahibi grup (eşgüdümü sağlayan grup) kendi Ulusal Ajansına başvurur. Eğer çok taraflı değişim, gezici nitelikte ise, ortak grupların herhangi biri (eşgüdümü sağlayan grup), diğer ortaklar adına kendi Ulusal Ajansına başvurabilir. 

Merkezi Program ülkelerinden birinde bulunan ve en az 8 Program ülkesinde şubesi bulunan Avrupa Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (yasal düzenlemeler) AGSTKlar, doğrudan Avrupa Komisyonu'na başvurabilirler. Başvurular, ulusal şubeler aracılığıyla ilgili Ulusal Ajansa da yapılabilir.

·         ORTAKLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sözleşme

Gençlik değişimi onaylandıktan sonra, yararlanıcı tarafla imzalanan finansman anlaşması (sözleşme), Topluluk fonlarının nasıl kullanılacağını belirleyecektir. Gönderen ve ev sahibi gruplar, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getireceklerdir. Grupların, projelerini başvuruda belirtildiği şekilde uygulamaları gerekmektedir. Projenin başvuruda ortaya konduğu şekilde uygulanması ile değerlendirmenin ve takibin yerine getirilmesini sağlamak, gönderen ve ev sahibi grupların ortak sorumluluğudur. Gönderen grup, seyahat masraflarının dökümünün verilmesinden sorumlu olmasına ek olarak, katılımcıların hazırlanması ve projenin planlanmasının masraflarında da ev sahibi grupla beraber sorumluluk sahibidir.

Avrupa Komisyonu, ya da bir Ulusal Ajans, projenin uygulandığı yere ziyaretler yaparak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğini inceleyebilir.

Proje sırasında, önceden tahmin edilemeyen bazı etmenler projenin uygulanmasını tehlikeye sokarsa, ortaklar gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için hemen Ulusal Ajanslarıyla ya da Avrupa Komisyonu ile iletişime geçmelidirler.

Projenin önceden anlaşmaya varıldığı şekilde uygulanmaması durumunda, Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu, hibenin bir bölümünün ya da tamamının tazminini isteyebilir.

Sigorta

Hem gönderen hem de ev sahibi gruplar kendi gruplarının sigorta işlemlerinden sorumludur. Söz konusu sigorta, hastalık, kaza, ölüm, kalıcı özür ve ciddi hastalık ya da kaza durumlarında katılımcının ülkesine geri gönderilmesi için gerekli olan masrafları kapsamalıdır. Sigorta, ayrıca, toplumsal sorumluluk ile kimlik ve yolculuk belgelerinin kaybını da kapsamalıdır. Eğer değişim programına katılan genç E111 ya da benzer bir şekilde ulusal sosyal güvenlik sistemi kapsamındaysa, bu işlemlerin bu sigortayı tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir.

Özellikle, etkinliklerini üçüncü ülkelerle işbirliği çerçevesinde yapan gönderen kuruluşlar başta olmak üzere, gerek gönderen gerekse ev sahibi gruplara, Avrupa Komisyonu'nun sözleşmeli sigorta sistemini kullanmaları tavsiye olunur. Ancak, aynı nitelikte hizmet verildiği ölçüde, diğer sigorta şirketleriyle anlaşma yapılması da mümkündür.

Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen sigorta ile ilgili daha detaylı bilgi, Ulusal Ajanslardan  ya da Ulusal Koordinatörlerden temin edilebilir.

·         GENÇLİK BULUŞMALARI

Program ülkelerindeki büyük çaplı bazı projeler, Eylem 1 çerçevesinde "Gençlik Buluşmaları" adı altında desteklenebilir. Söz konusu projeler, aşağıdaki ölçütlere uygun olmalıdır. 

Ortaklar

Gençlik buluşmaları çok taraflı olmalıdır; başka bir deyişle (en az iki tanesi AB Üye Devleti olmak üzere) en az sekiz Program ülkesinden ortakları içermelidir. 

Katılımcılar

Gençlik buluşmasına katılacak olan gençlerin, Program ülkelerinden birinde yasal ikameti olmalı  ve prensipte yaşları 15 ile 25 arasında olmalıdır

Herhangi bir gençlik buluşmasının prensipte en az 60 en çok 200 katılımcısı olmalıdır (grup liderleri dahil olmak üzere)

Ulusal gruplar arasında katılımıcı sayısı açısından bir denge kurulmalıdır evsahibi ülkenin grubu biraz daha büyük olabilir)

Süre

Gençlik buluşmasının süresi, seyahat hariç, 6 ila 12 gün arasında olmalıdır.

Projenin içeriği

Gençlik buluşmaları, gençlik değişimi için belirtilmiş olan ölçütlere  ek olarak, aşağıdaki özel ölçütlere de uygun olmalıdır: 

GENÇLİK programına açık bir ek değer sağlamalıdır.

Gençlik buluşmalarında yapılan tartışmalar aşağıdaki konulara odaklanmalıdır

             - GENÇLİK programının genel ve o yıl için öncelikli hedef ve temaları  ya da,

            - Avrupa Komisyonu tarafından Kasım 2001'de yayımlanmış olan Gençlik için Beyaz Kağıt: Avrupa Gençliği'ne yeni bir ivme[1][1] başlıklı  dokümanda belirtilmiş olan gençlik alanındaki siyasi öncelikler ya da,

             - Avrupa'nın geleceği

Kültürler arası öğrenme sürecini geliştirmeli ve gençlerin seçilmiş olan temayı irdeleyebilecekleri genel tartışma ve atölyeler düzenlemelidirler.

Bir projenin finansmanı nasıl sağlanır? 

Topluluk hibesi, diğer kamu ve/ veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması olanaklı değildir. Bu nedenle, düzenleyicilerin ve/veya katılımcıların nakdi veya ayni ya da bu iksinin bileşimi şeklinde katkıları olabilir.

Topluluk hibesi fiili maliyetler bazında hesaplanmaktadır; ve projenin organizasyonu ile doğrudan ilişkili masrafların toplamının % 30'unu karşılamaktadır (azami 50 000 �'ya kadar). Topluluk hibeleri ve finansman kuralları hakkında detaylı bilgi için bölüm C.10'a bakınız.

Nasıl başvurulur?

Resmi başvuru formları Ulusal Ajanslar'dan ve Avrupa Komisyonu'ndan temin edilebilir. Bu formlar, ayrıca, Komisyonun web sayfasından ve diğer web sayfalarından da indirilebilir Başvuru,Gençlik programına katılım (Son başvuru tarihi ne zamandır?)bölümünde belirtilmiş olan Avrupa düzeyindeki projeler için son tarihler itibariyle, tüm ortaklar adına ev sahibi kuruluş tarafından kendi Ulusal Ajansına gönderilir. Formları doldurma sürecinde yardım almak için Ulusal Ajansınız ile bağlantı kurunuz. 

Sözleşmeden doğan yükümlülükler

Gençlik buluşmasının onaylanması ile beraber, Topluluk finansmanının kullanımı, yararlanan tarafla yapılan bir mali anlaşma (sözleşme) ile düzenlenecektir. Yararlanan taraf, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek ve tüm fiili proje maliyetlerini kanıtlamakla yükümlüdür. Projeyi başvuruda belirtildiği şekilde uygulamalı ve projeye ilişkin değerlendirme ve takip süreçlerini gerçekleştirmelidir.  

Avrupa Komisyonu, saha gezileri yapmak suretiyle, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilir. 

Eğer, proje süresince ortaya çıkan ve daha önce tahmin edilememiş olan koşullar projenin uygulanmasını tehlikeye sokuyorsa; yararlanıcı, uygun düzenlemelerin yapılması için, derhal Avrupa Komisyonu ile geçmelidir. 

Projenin daha önce anlaşmaya varıldığı şekilde yerine getirilmemesi halinde, Avrupa Komisyonu, hibenin tamamının ya da bir bölümünün tazminini isteyebilir.

EYLEM 2 (AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ-AGH)

·         NEDEN AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ?

Avrupa Birliği, gençleri birçok alanda toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş etkinliklere doğrudan ve aktif bir biçimde dahil eden  ulus aşırı gönüllü hizmet yoluyla, gençler için yaygın eğitim fırsatlarını desteklemektedir. 

Avrupa Gönüllü Hizmetinin hedefi, üç temel ilke üzerine kuruludur:

1.      Gençlerin topluma entegrasyonunu ve topluma aktif biçimde katılmalarını, istihdam şanslarını  artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak

2.      Yerel toplulukların gelişimini desteklemek.  

3.      Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek

GENÇLİK programı, çeşitli kuruluşlar arasında yıllar içinde oluşturulmuş ve gönüllü hizmetlerin başarısına önemli katkılarda bulunmuş mevcut ortaklıkların değerini de takdir etmektedir.

·         BİR AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROJESİ NEDİR ?

Bir AGH projesi, bir gence, normal olarak 6 ile 12 ay arasında değişen belirli bir süre için, başka bir ülkede gönüllü olma olanağı sağlar. Gönüllü hizmet etkinlikleri örneğin çevre, kültür ve sanat, çocuklarla, gençlerle ya da yaşlı insanlarla  ilgili etkinlikler, kültürel miras ya da spor ve boş zaman etkinlikleri alanlarında yer alabilir.

Gönüllülerin katılacakları etkinlikler, aşağıdaki genel prensiplerle uyum içinde olmalıdır. Bu etkinlikler:

Gönüllünün yaşadığı ülke dışında bir ülkede gerçekleştirilmeli,

Kar amacı gütmemeli ve ücret karşılığı olmamalı,  

Gönüllü, gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından ortaklık ruhu içinde müştereken planlanmalı, uygulanmalı ve takibi yapılmalıdır, 

Ev sahibi kuruluşa ve yerel topluluğa bir ek değer katmalı,

İs ikamesini veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemeli,

Sınırlı bir zamanda (en çok 12 ay) gerçekleşmeli,

En az bir AB Üye Devleti içermelidir.

Gönüllü hizmet projelerinin büyük bir çoğunluğu, bire bir düzeyde yapılmaktadır, yani bir gönüllü bir ülkeden bir diğer ülkeye gitmektedir. İki ülkeyi içeren bu projeler, doğrudan Program ülkelerindeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır.

Bir AGH projesinin tarafları kimlerdir?

Bir AGH projesi, üç aktör arasında bir ortaklık içerir:

1.      gönüllü,

2.      gönderen kuruluş,

3.      ev sahibi kuruluş.

 

AGH projelerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi müştereken yapılacak etkinliklerdir ve bu üç kilit aktör arasında gerçek bir ortaklığın göstergesidir. Her tür sivil toplum kuruluşu, dernek, yerel bir yetkili ya da kar amacı gütmeyen başka bir yerel inisiyatif ; ev sahibi / gönderen kuruluş olabilir. Ev sahibi ve gönderen kuruluşların statüsü ve amaçları ile projenin kendisi kar amacı gütmemelidir.

·         BİR PROJENİN FİNANSMANI NASIL SAĞLANIR?

Bir AGH projesinin Topluluk tarafından finansmanı, diğer kamu ve/ veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması olanaklı değildir. Bu nedenle gönderen ve ev sahibi kuruluştan gelecek ayni veya nakdi katkılar projenin toplam maliyetini karşılamak için gereklidir. Topluluk hibesi, belirli bazı masrafları karşılayacak ve gönderen ve ev sahibi kuruluşların etkinlik masraflarına katkıda bulunacaktır.

Gönüllünün yol masrafları, ödeneği ve istisnai maliyetler dışında, topluluğun etkinliğe katkısı belirli herhangi bir maliyetle doğrudan bağlantılı değildir; ve denetime tabi olmayan ve gerekçelendirilmesi gerekmeyen götürü miktarlar ve sabit oranlardan oluşmaktadır. Götürü miktarlar ve sabit oranlar için üst sınır, bölüm D.12'de açıklanmaktadır; ancak, Program ülkesine göre değişiklik gösterebilir. Kuruluşlar, uygun gördükleri takdirde, bölüm D.12'deki tablolarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirdikleri ölçüde katkıyı kullanabilirler.

Topluluk finansmanı, gönderen kuruluşlar, ev sahibi kuruluşlar ve bazı durumlarda, eşgüdümü sağlayan kuruluşlar için geçerlidir.

    Gönderen kuruluş    

GENÇLİK programından gelen katkı

Gönderen kuruluşun yükümlülükleri

·         Gönüllünün uluslar arası yolculuğu    (bir gidiş-dönüş bilet için fiili masrafların %100'ü)

·         Gönüllünün vize ve aşısı (fiili masrafların %100'ü)

·         Gönderen etkinliklerine katkı (götürü miktar + sabit oran)

Olanakları kısıtlı gençleri kapsayan projelerde:

·         İstisnai gönüllü masrafları (faturalar/ makbuzlar ile dökümü yapılacak fiili masraflar)

·         Ön hazırlık gezisi (fiili masraflar + en çok iki gün için sabit oran)

·         Gönüllülerin belirlenmesi ve hazırlanması

·         Gönüllüyle irtibat halinde kalmak

·         Değerlendirme ve takip

·         Vize ve sigorta işlemlerinin ayarlanması

     Ev sahibi kuruluşlar  

GENÇLİK programından gelen katkı

Ev sahibi kuruluşun yükümlülükleri

·         Gönüllünün ödeneği (ay başına belirli sabit oranlar)

·         Ev sahibi etkinliklerine katkı (götürü miktar + sabit oran)

·         İstisnai gönüllü masrafları (faturalar/ makbuzlar ile dökümü yapılacak fiili masraflar) Olanakları kısıtlı gençleri kapsayan projelerde

·         Görevle ilgili destek

·         Kişisel destek  

·         Rehber

·         Dil eğitimi

·         Gönüllü için kalacak yer ve yemek

·         Yerel ulaşım

·         Eğer varış sonrası eğitim toplantısını ev sahibi kuruluş düzenliyorsa, gönüllü başına belirli bir miktar verilmektedir ( Program ülkelerinde en az 5 AGH gönüllüsü )

·         Varış sonrası eğitim toplantılarının içeriği ile ilgili Komisyon kurallarını izlemek

Ön Hazırlık Gezisi

Olanakları kısıtlı gençlerin dahil olduğu projelerde, Ön Hazırlık Gezisinin masrafları da karşılanabilir. Seyahat masraflarının % 100'ü ve gün başına sabit bir oran karşılanmaktadır. Bu finansman, azami iki gün için (seyahat hariç) verilir ve her bir gönderen gruptan bir adet katılımcının masraflarını karşılar; ancak, katılımcılardan birinin genç bir gönüllü olması halinde bu sayı iki olabilir. Hazırlık gezisi, projeye ev sahipliği yapacak ülkede yapılmalıdır.

İstisnai Masraflar  

Olanakları kısıtlı gençlerin dahil olduğu projelerde, topluluk hibesi, eğer gerekli ise ve gerekçelendirilebiliyor ise, istisnai gönüllü masraflarını da karşılayabilir. İstisnai masraflar, gönüllülerin özel gereksinimleri (sağlık harcamaları, ek hazırlık, özel tesisler, ek olarak bir refakatçi kişi vb.) ile ilişkilidir; ve AGH projesinin uygulanması ile açıkça bağlantılı oldukları ölçüde tam olarak ödenmektedirler.  

Tüm istisnai masraflar, düzgün bir şekilde desteklenebilen ve gerekçelendirilebilen fiili masraflar olmak durumundadır.

·         Adım Adım Gönüllü Ne Yapmalı?

Siz de bir gönüllü olabilirsiniz.

Büyük maceraya başlamadan önce niçin gönüllü olmak istediğinizi, yurtdışında gönüllü olarak yaşamayı tercih etme kararınızı pekiştiren en önemli faktörlerin neler olduğunu iyice düşünün. Birçok sorunla karşı karşıya kalacağınızı ve birçok güçlüğün üstesinden gelmeniz gerekeceğini unutmayın; tüm bunların karşılığında çok şey öğreneceksiniz. Ayrıca ilk AGH'ye katılma düşüncesinden yola çıkma gününe kadar tüm sürecin yaklaşık 6 ay sürdüğünü de unutmamanız gereklidir.

AGH,  18 ile 25 yaşlarında olan tüm genç insanlara açıktır (imkanları kısıtlı gençler için üst yaş sınırı konusunda bazı istisnalar tanınmaktadır).

AGH konusunda ilk genel bilgileri edinirken çok soru sorun. Mümkünse daha önce AGH'ye katılmış başka bir genç bulun ve ondan deneyimlerini şahsen dinleyin.

Aşama 1: Bir gönderen kuruluşun bulunması

Gönüllü hizmetinizin başarılı geçmesi, karşınıza çıkabilecek sorunlarla başa çıkabilmeniz ve deneyimlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size başlangıçtan itibaren yardımcı olacak bir gönderen kuruluş bulmanız gerekecektir. Kar amacı gütmeyen her tür Sivil Toplum Kuruluşu (STK), dernek, vakıf gönderen kuruluş olabilir. Dolayısıyla, bir AGH projesinde üç ortak vardır: gönderen kuruluş (GK), ev sahibi kuruluş (ESK) ve gönüllü.

GK'nin iki ana sorumluluğu vardır.  Gönderen Kuruluşlara ait başvuru formunu doldurmak  ve ilgili proje dönemlerinde (yılda 5 kere!) Ulusal Ajans’a sunmak.  GK, sizin seyahat ve vize masraflarınız; hazırlık harcamalarınızı karşılamak üzere proje kabul edildiği takdirde Ulusal Ajans’tan  yardım alır. Öte yandan sizinle birlikte proje için hazırlık yapmak, siz yurtdışındayken sizinle temas halinde olmak ve geri dönüşünüzden sonra deneyimlerinizin gerektiği şekilde değerlendirilmesini sağlamak da GK'nin sorumluluğundadır.

GK, üye olduğunuz ya da faaliyetlerini aktif olarak katıldığınız ya da hedefleriyle özdeşleştiğiniz herhangi bir kuruluş, sivil toplum kuruluşü (vakıf, dernek, vb.) olabilir. Eğer buna benzer bir kuruluş bilmiyorsanız, Ulusal Ajans’a daha önce gönderen kuruluş olarak başvurmuş kuruluşlar hakkında bilgi almak üzere başvurabilirsiniz Ayrıca www.stkrehberi.org ve www.stgb.org sitelerinden sivil toplum kuruluşlarının iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Aşama 2: Bir ev sahibi projenin bulunması

Gönderen kuruluşu bulduktan sonra ikinci aşama ev sahibi kuruluşu bulmaktır. Hangi projeye katılmak istediğinize karar verirken bu sürece tamamen aktif şekilde katılmanız son derece önemlidir. Tercihinizi kendiniz yapmalı, başkalarının kararıyla bir yerlere gönderilen bir paket gibi davranmamalısınız. Fransızca ve İngilizce olarak hazırlanmış www.sosforevs.org adresindeki Avrupa Komisyonunun merkezi  veritabanından AGH gönüllülerine ev sahipliği yapmak istediklerini belirtmiş tüm ev sahibi projeler hakkında bilgi edinebilirsiniz. GK ile birlikte hem size çekici gelen hem de GK için çekici olan (GK'nin uzun vadeli olası ortak kuruluş bulmasına yardımcı olabilecek) projeler için araştırma yapabilirsiniz. Veritabanında ülkeye, temaya ve ikisinin kombinasyonuna göre arama yapabilirsiniz.

Yola çıkmadan önce başkalarına faydalı olmak üzere çalışmaya ve üstesinden gelmeniz gereken görev ve zorluklar için hazırlık yapmaya hazır olup olmadığınızdan emin olmalısınız. Birçok kişi dilini bilmedikleri bir ülkeye gitmekten çekinir. Endişelerinizi hafifletmek için şu iki öneriyi dile getirmek yararlı olacaktır. Öncelikle proje için yola çıkmadan önce dil derslerine (GK tarafından AGH yardımından ödenen) katılma fırsatına sahip olacaksınız. İkinci olarak tarihte göçmenlerin yeni ülkelerinin dilini hızlı bir şekilde öğrendiğini unutmamalısınız. 

Aşama 3: Özgeçmiş ve motivasyon mektubu

Şu ana kadar ilginç birçok proje bulmuş olmalısınız. Birkaç dakikalığına arkanıza yaslanın ve AGH deneyiminden ne öğrenmek istediğiniz hakkında düşünün; projedeki faaliyetleri yürütme konusunda size yardımcı olacak ne tür beceri ve yeteneklere sahipsiniz; bundan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektubunu yazabilirsiniz.Özgeçmişiniz ve motivasyon mektubu GK tarafından potansiyel ev sahibi projelere gönderilecektir.Kendiniz, beklentileriniz ve sizin varlığınızın ESK'nin günlük çalışmalarını nasıl zenginleştireceği konusunda gerçek bir tablo çizmeniz son derece önemlidir. Eğer motivasyon mektubu yazma konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Motivasyon mektubu nasıl yazılmalı? başlıklı broşürümüzü inceleyiniz.

Aşama 4: Olası ev sahibi kuruluşlarla temasa geçilmesi

Projelerinden hoşlandığınız ESK'ler ile temasa geçmek ve onlara posta, faks ya da e-posta yoluyla kendilerinin kısa tanıtımını, sizin özgeçmiş ve motivasyon mektubunuzu göndermek GK'nin görevidir. Eğer bu ESK'lerden herhangi biri size ev sahipliği yapmaya hazırsa o zaman yapmanız gereken tek şey gönüllü hizmete ne zaman başlayıp bitirebileceğini tespit etmektir.Bu aşamada ortaklar arasındaki çeşitli soruları açıklığa kavuşturmak ve tüm ortakların aynı bilgiye (görevler, barınma, yiyecek, dil öğrenme olanakları, vb. konusunda) sahip olmalarını sağlamak için üç yönlü bir iletişim son derece önemli olacaktır. Bu bilgiler yazılı olmalı ve mevcut gerçekliği yansıtmalıdır. Önemli tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasından sonra ESK ve GK başvurularını ilgili ulusal kuruluşa yapabilir.

Aşama 5: Başvuru formunun doldurulması 

GK ile birlikte başvuru formunu doldurmaya başladığınızda herhangi bir sorunuz olursa Kullanıcı Kılavuzuna ya da Ulusal Ajans’a başvurabilirsiniz. Başvuru formunun bir bölümünde tüm ortaklar (ESK, GK, Gönüllü ) tarafından imzalanması gereken bir Ön Proje Anlaşması yer almaktadır. Önemli: İmzalamadan önce başvuru formunu iyice okuyun!

Aşama 6: Yola çıkmaya hazırlık

Her iki ulusal kuruluş başvuruları onayladıktan sonra hazırlığa başlayabilirsiniz, ama acele etmeyin! AGH deneyimlerini değerlendiren birçok gönüllü, yola çıkmadan önce kendilerini daha iyi hazırlamış olmanın çok daha iyi olacağını belirtmiştir. GK ile pasaportun ve diğer seyahat belgelerinin alınması gibi bazı sorumlulukların nasıl üstlenileceği konusunda konuşun. GK tarafından size sunulan temel dil eğitimi ve gideceğiniz ülke ve kültüre yönelik bilgiye ek olarak kendiniz yerel gelenekler ve yaşam tarzları hakkında kişisel araştırmalar yapın. GK, size seyahat, vize ve sigorta düzenlemeleri için yardımcı olmaktan da sorumludur. Yola çıkmadan önce Ulusal Ajans tarafından düzenlenen bir ön eğitime katılmanız gerekmektedir. Burada sizin gibi AGH'ye katılmak üzere olan diğer gençlerle karşılaşacaksınız. Bu hazırlık dönemi sırasında GK ile irtibatı koparmamak son derece önemlidir; açıklığa kavuşturulması gereken önemli konular ortaya çıkabilir. „”

Aşama 7: Ev sahibi projeye varış

Ev sahibi kuruluş sizin için bir tanışma süresi hazırlamış olacaktır. Tipik olarak bazı dil dersleri almayı, yerel ulaşım sistemi ve diğer yerel hizmetler, boş zaman etkinlikleri, eğlence yerleri, ev kuralları, yapılması ve yapılmaması gereken şeyler ile aşina olmayı ve projede nasıl ilerlenmesi gerektiği konusunda genel bir yol haritası almayı bekleyebilirsiniz. Programınız aynı zamanda faaliyetlere katılmak için gerekli teknik eğitimi de içerecektir.

 Aşama 8: Gönüllü hizmet sırasında

Yola çıkmadan önce orada alacağınız eğitimin türü, sizden projede beklenen iş, görev ve sorumluluklar, çalışılması gereken saatler ve kullanıp geliştirebileceğiniz beceriler hakkında bilgi edinmiş olmanız gereklidir. Faaliyetler, her açıdan beklentilerinize uymayabilir. Bu da normaldir, çünkü gönüllü faaliyetler tanım gereği bir miktar esneklik payına ihtiyaç duymaktadır. Esnek olabilme yeteneğinin kendisi de iş dünyasında takdir edilen bir yeterliktir.

 Aşama 9: Ülkenize geri dönüş hazırlığı

Geri döndüğünüzde alacağınız desteğin uygun olması için sizin ve ESK'daki danışmanınızın sizin gelişim ve değişimlerinizi GK'ye iletmesi önemlidir. Eskiden aldığınız türde desteğe artık ihtiyacınızın kalmadığını ya da bağımsız bir eve taşınmak, iş aramak ya da eğitiminizi ilerletmek istediğinizi düşünebilirsiniz. Bu bilgi, geri döndüğünüzde sizin için adapte edilmesi gereken destek türü konusunda etkili olacaktır. Dolayısıyla başarılarınızı, umutlarınızı ve planlarınızı geri dönmeden önce ESK ve GK ile paylaşın ve AGH'de iken danışmanınızla çalışarak başarılarınızın kapsamlı bir portföyünü çıkarın.

Aşama 10: Döndükten sonra

Sizin ve ESK'nin GK'ye ilettiği bilgilere göre karşılanıp AGH deneyiminiz hakkında brifinge alınacaksınız ve gelecekle ilgili planlarınızda size destek verilecektir.

Arkadaşlarınızla ve ailenizle karşılaşmaktan heyecan duyacaksınız. Değişmiş olacaksınız. Sizin başarı ve değişimlerinizi çekemeyenler olabilir. "Eski halinizi" tercih ettiklerini söyleyebilirler. Onlar yerinde sayarken siz ileri gittiniz. Öte yandan yeni halinize hayranlık duyup kendilerini nasıl değiştirebilecekleriniz öğrenmek isteyenler de olacaktır. Yazışmalar, vb. ile sizin gelişiminizi takip etmiş olan akranlarınız arasında bir kült statüsüne ulaşmış da olabilirsiniz. Durum ne olursa olsun artık deneyiminizi kişisel olarak ve başkalarının yararına nasıl kullanmanız gerektiğini düşünmeniz gerekmektedir.

 ·         Adım Adım Gönderen Kuruluş Ne Yapmalı?

GENÇLİK PROGRAMI: AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH)

GÖNDEREN KURULUŞ

Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’daki gençlere hareketlilik olanakları sunmak, onların bilgi, beceri ve yeterlik kazanmalarına yardımcı olmak, gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırıp onların girişimci özelliklerini canlandırmak, toplumun tüm katmanlarında her türlü ayrımcılığı  ortadan kaldırıp eşitliği teşvik etmek ve gençlerin dayanışma duygularınu güçlendirmek amacıyla başlatılmıştır.

Programın beş eylemi vardır (Eylem 1: Gençlik Değişimleri, Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem 3: Gençlik Girişimleri, Eylem 4: Ortak Eylemler, Eylem 5: Destek Önlemleri). 

Bu beş eylemden biri olan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) ya da Eylem-2, gençlerin becerilerini pratiğe dökmeleri, hobi ve ilgilerini geliştirmeleri, yeni alanlarda deneyim kazanmaları, yabancı bir dil öğrenmeleri ve yabancı kültürler hakkında yeni şeyler keşfetmeleri için fırsat sunmaktadır.  AGH ile 18-25 yaşlarındaki gençler, yerel topluluğa faydalı olacak şekilde yürütülen çeşitli projelerin uygulanmasında gönüllü olarak çalışarak 12 aya varan bir süre boyunca yurtdışında bulunma fırsatına sahip olacaklardır. AGH’nin temel amacı gençlere beceri, yetenek ve yeterliklerini geliştirmede yardımcı olmak olsa da gönüllülerin kuruluşler arasında köprü kurması ve tüm Avrupa’daki sivil toplum kuruluşleri arasındaki uluslararası işbirliği ve uzmanlık alış verişini artırması da istenmektedir.

Bir AGH projesinin gerçekleştirilmesine katılan üç ortak vardır: ev sahibi kuruluş, gönderen kuruluş ve gönüllü. Her ortağın farklı motivasyon, sorumluluk ve rolleri vardır. Tüzel kişiliğe sahip her türlü sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, yerel otorite (belediyeler, Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl Gençlik Merkezleri)  ev sahibi ya da gönderen kuruluş olabilir.

Aşama 1: Gönüllü sahneye çıkar 

Genelde kuruluşları yurtdışına gönüllü göndermeye motive eden iki neden vardır. Öncelikle kuruluşlar, üyelerine ya da hedef gruba kültürler arası bir deneyim yaşatma fırsatı sunmak isteyebilir. İkinci olarak gönüllüler sivil toplum kuruluşlarının kapısını çalarak kendilerinin gönderen kuruluşları (GK) olmalarını isteyebilir. Durum hangisi olursa olsun GK, bu gençlerle gönüllü çalışmanın anlam ve değerleri hakkında konuşmalı, onların beklentilerini açıklığa kavuşturmalı, gönüllü adaylarının uygun bir ev sahibi proje bulmalarına ve gönüllü hizmete hazırlanmalarına yardımcı olmalı ve onların gönüllü hizmetinden ülkelerine dönüşlerinde gündelik hayata yeniden entegre olmalarını ve edindikleri bilgi ve becerileri ülkemize aktarmalarına aracılık etmelidir.

 Aşama 2: Olası ev sahibi kuruluşlarla temasa geçilmesi

Gönüllü, www.sosforevs.org veritabanından bazı projeler seçtikten sonra GK, olası ev sahibi kuruluşlarla temasa geçmeye başlayabilir. GK'lar, Ev Sahibi kuruluşlara (ESK)  kuruluşun yapısı, faaliyetleri ve hedefleri ve GK olarak AGH'ye katılma nedenleri konusunda kısa bir açıklama göndermelidir.

Bir ESK ile temasa geçmek demek, GK'nin posta, faks ya da e-posta yoluyla kendileri hakkında kısa bir tanıtım ve gönüllünün motivasyon mektubu ve özgeçmişini (CV) göndermesi demektir. Gerekirse GK, gönüllüye ESK ile iletişim sırasında yazılı ve sözlü çeviri konusunda yardımcı olmalıdır. Motivasyon mektubunda gönüllü AGH'ye niçin katılmak istediğini, bu projeyi niçin seçtiğini, projenin başarısına nasıl katkıda bulunabileceğini, AGH deneyiminden neler öğrenmek istediğini ve gönüllü hizmet sırasında ne tür bir değişimi beklediğini anlatmalıdır.

Veritabanında arama yaparken kısa sürede olumlu bir yanıt alma ihtimalini yükseltmek için aynı anda birden fazla  projeyi seçip bunlarla temasa geçilmesi önerilmektedir.

 Aşama 3: Üç ortak (gönüllü, gönderen ve ev sahibi kuruluş) arasında Ön-anlaşma

Tüm ortaklar birlikte bir AGH projesini uygulamaya koyma isteklerini ifade ettikten sonra sıra bu anlaşmanın yazıya dökülmesine gelmektedir. Gönderen kuruluş ve Ev sahibi kuruluş başvuru formlarının sonunda bulunan anlaşma metni üç ortak tarafından imzalanmalı ve kuruluşlar arasında değiş-tokuş edilmelidir. Gönüllünün çıkabilecek sorunlara ve zorluklara karşı hazırlıklı olabilmesi için yurtdışında kendisini bekleyen koşullar hakkında en ayrıntılı bilgileri alması son derece önemlidir. ESK'nin gönüllünün beklenti ve yetenekleri hakkında yeterli bilgi edinmesi de aynı şekilde önemlidir. Gönüllü hakkında yeterli bilgiye sahip olan ESK'nin, gönüllüye uygun destek sağlama ve proje faaliyetlerini gönüllünün kişilik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlaması mümkün olacaktır.

Bazı gönüllüler gidecekleri yere ulaştıklarında daha önceden edindikleri bilgilere göre beklentileriyle karşılaştırıldığında beklentilerle gerçekliklerin çok farklı olduğunu görebilirler. Beklentilerle gerçeklerin mükemmel şekilde örtüşmesi nadiren gerçekleşecektir, ama gönüllü hizmetin koşullarının tüm boyutları hakkında mümkün olduğunca bilgi talep ve temin etmek son derece önemlidir.

 Aşama 4: Başvuru

Tüm ayrıntılar üç ortak arasında tatmin edici şekilde açıklığa kavuşturulduktan sonra hem GK hem de ESK finansman için kendi başvurularını hazırlamalı ve formların bazı kısımları aynı bilgileri içereceği için yakın işbirliği içinde başvuru formlarını doldurmalıdır. Projenin süresi ile gönüllü hizmet (aktivite) süresi arasında fark olduğunu unutmayın. Proje, hazırlık ve takip aşamalarını içerdiği için gönüllü hizmetten daha uzun sürmektedir. Projenin en erken başlangıç tarihi, son başvuru tarihinden itibaren 3 aydır. Örnek: 1 Şubat 2005 son başvuru tarihi için başvurduğunuzda proje 1 Mayıs 2005'ten 30 Eylül 2006'ya kadar sürmektedir. Faaliyet (gönüllü hizmet) ise 12 aylık bir program için 15 Mayıs 2005'ten 14 Mayıs 2006'ya kadar sürmektedir. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında masraflar ortaya çıkabilir.

Türkiye’de bulunan bir GK, Gönderen Kuruluş  Başvuru Formunun Türkçesini doldurmalıdır; Başvuru formunun son sayfasında tüm ortaklar (ESK, GK, gönüllü ve varsa koordinasyon kuruluşü) tarafından imzalanması gereken bir Ön Proje Anlaşması yer almaktadır. Eğer herhangi bir imza eksikse başvuru temel kriterlerden dolayı reddedilecektir. Gönderen başvurusunun, bir orijinal ve bir kopya (ya da elektronik versiyon) halinde Türk Ulusal Ajansı’na ibraz edilmesi gereklidir. Her yıl beş son başvuru tarihi vardır: 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım.

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında formun tam ve gerektiği şekilde doldurulup doldurulmadığına ve gönüllünün hazırlık ve takiplerinin belirtilip belirtilmediğine özellikle dikkat edilecektir. Takip faaliyetleri, genç gönüllünün kendi ortamına yeniden entegre olmasına, deneyimini kendi kişisel hayatında uygulayabilmesine ve gelecekte atacağı adımları tespit etmesine yardımcı olmalıdır.

 Aşama 5: Sözleşme

Her iki Kuruluş başvuruları verdikten sonra Türk Ulusal Ajansı, GK ile sözleşme yapar.

 Aşama 6: Gönüllünün hazırlanması

Deneyimler göstermektedir ki, gönüllünün yola çıkmadan önce hazırlık için 4-6 haftaya ihtiyacı olmaktadır. Hazırlık, kişisel ilgi ve kaygılar dikkate alınarak kişiye göre uyarlanmalıdır.. Gönüllü, pasaport ya da vize başvurusunda bulunma, pasaport ya da vizenin alınması ve hazırlıkla ilgili diğer pratik konularla ilgilenme gibi faaliyetleri yapmak suretiyle mümkün olduğunca hazırlık çalışmalarına katılmalıdır. Her şeyi gönüllünün yapması ile her şeyin gönüllü için yapılması arasında bir denge kurulmalıdır. 

GK, başvurunun onaylandığı Ulusal Ajans  tarafından resmen bildirildikten ve GK ile Ulusal Ajans arasında yardım konusunda sözleşme imzalandıktan sonra hazırlık aşaması başlamalıdır. Bu genelde seyahat ve vize düzenlemelerine yardımcı olma, sigorta işlemlerini on-line olarak yapma, ESK ile sürekli irtibat halinde olma, ev sahibi ülkenin dilinde belli düzeyde gayri resmi temel dil eğitimi ayarlama ve gönüllünün yola çıkmadan önce Ulusal Ajans’ın ayrılış öncesi eğitimine katılmasını sağlama gibi pratik konuları içerir. GK, gönüllünün sigortasının Avrupa Komisyonunun tüm AGH gönüllüleri için bir sigorta şirketiyle yaptığı sözleşme kapsamındaki zorunlu grup sigortası planı dahilinde yapılmasını sağlamalıdır (GK’nin sigortayla ilgili görevlerinin listesi sözleşmeyle birlikte kuruluşlara gönderilecektir). Tüm bunlara ek olarak GK ve gönüllü, tanıdık ortam ve kültürden ayrılmanın, aileden uzak olmanın, dili, gelenekler, yiyecekleri, parası, vb. farklı olan, bilinmeyen, başka bir ülke ve topluluğa gitmenin ne demek olduğunu ve gönüllünün önünde ne gibi sıkıntı ve zorlukların bulunduğunu konuşmalıdır. Gönüllü, başka bir ülkede uzun bir süre yaşandığında karşılaşılan kültürler arası şoka karşı hazırlıklı olmalıdır. Gönüllü yola çıkmadan önce acil bir durumda temas kurulacak yakın arkadaş ve aile üyelerinin adres ve telefonların tespit edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Bu liste ESK'ye de verilmelidir.

 Aşama 7: Gönüllü hizmet sırasında destek

GK düzenli şekilde gönüllü, ev sahibi kuruluş ve danışman ile irtibat kurmalıdır. Gönüllünün talepte bulunması halinde ona yardım etmeli ve yol göstermelidir. Acil bir durumda gönüllünün masrafları karşı tarafa ait olmak üzere (ödemeli arama) GK'yi aramasına izin verilmektedir. Gönüllünün destek talebinde bir çatışma durumunun ortaya çıkması halinde gönderen kuruluş, gönüllünün isteğine göre ya gönüllüye önerilerde bulunmalı ya da direkt olarak ev sahibi kuruluşa müdahale etmelidir.

 Aşama 8: Döndükten sonra

Gönüllünün ülkesine geri dönmesine birkaç hafta kaldığında GK, gönüllü ve ESK'nün danışmanı ile yakın temas halinde olmalıdır.

En önemlisi, geri dönen gönüllüye ev ortamına yeniden entegre olma konusunda yardımcı olunmalıdır; bu geri dönüşün en zor kısmı olabilir; gönüllünün yakın çevresindeki kişilerden bazıları gönüllüdeki değişiklerden hoşlanmayacaktır. GK, gönüllülere AGH deneyimini değerlendirme konusunda destek sağlamalıdır, yani onlarla bu deneyimi gelecekteki kişisel, eğitim ve iş planlarına nasıl entegre edebileceklerini konuşmalıdır. Değerlendirme süreci eyleme yönelik olmalıdır; sözgelimi geri dönen gönüllü, gelecekteki gönüllüler için bir sözcü, motivasyon sağlayan kişi ve yol gösteren olarak ya da Türkiye'deki yabancı AGH gönüllüleri için bir danışman olarak programa sürekli bir kaynak sağlamakta kullanılabilir. Gönüllüden, ev sahibi projedeki ve ev sahibi ülkedeki deneyimlerini akranlarının diliyle özetlemesi istenebilir. Future Capital (Geleceğin Sermayesi) projesi hazırlamasında gönüllüye destek sağlanması da geri dönen gönüllünün deneyimlerinden yararlanmanın diğer bir yolu olabilir. 

·         Adım Adım Ev Sahibi Kuruluş Ne Yapmalı?

GENÇLİK PROGRAMI: AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH)

EV SAHİBİ KURULUŞ

 

Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’daki gençlere hareketlilik olanakları sunmak, onların bilgi, beceri ve yeterlik kazanmalarına yardımcı olmak, gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırıp onların girişimci özelliklerini canlandırmak, toplumun tüm katmanlarında her türlü ayrımcılığı  ortadan kaldırıp eşitliği teşvik etmek ve gençlerin dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla başlatılmıştır.

Programın beş eylemi vardır (Eylem 1: Gençlik Değişimleri, Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem 3: Gençlik Girişimleri, Eylem 4: Ortak Eylemler, Eylem 5: Destek Önlemleri). 

Bu beş eylemden biri olan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) ya da Eylem-2, gençlerin becerilerini pratiğe dökmeleri, hobi ve ilgilerini geliştirmeleri, yeni alanlarda deneyim kazanmaları, yabancı bir dil öğrenmeleri ve yabancı kültürler hakkında yeni şeyler keşfetmeleri için fırsat sunmaktadır.  AGH ile 18-25 yaşlarındaki gençler, yerel topluluğa faydalı olacak şekilde yürütülen çeşitli projelerin uygulanmasında gönüllü olarak çalışarak 12 aya varan bir süre boyunca yurtdışında bulunma fırsatına sahip olacaklardır. AGH’nin temel amacı gençlere beceri, yetenek ve yeterliklerini geliştirmede yardımcı olmak olsa da gönüllülerin kuruluşlar arasında köprü kurması ve tüm Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları arasındaki uluslararası işbirliği ve uzmanlık alış verişini artırması da istenmektedir.

Bir AGH projesinin gerçekleştirilmesine katılan üç ortak vardır: ev sahibi kuruluş, gönderen kuruluş ve gönüllü. Her ortağın farklı motivasyon, sorumluluk ve rolleri vardır. Tüzel kişiliğe sahip her türlü sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, yerel otorite (belediyeler, Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl Gençlik Merkezleri)  ev sahibi ya da gönderen kuruluş olabilir.

 

Aşama 1: Projenin planlanması

Eğer bir kuruluş, Avrupa Gönüllü Hizmeti çerçevesinde bir gönüllüye ev sahipliği yapmak isterse ilk önce GENÇLİK Programının Kullanıcı Kılavuzunda AGH hakkındaki bölümü okumalı, programın felsefesini anlamalı ve AGH'nin koşullarının kendi gönüllülük anlayışına uygun olup olmadığına karar vermelidir. Avrupa Gönüllü Hizmeti, diğer gönüllü hizmetlerden farklılık gösterir: AGH, bir yandan gönüllünün eğitim süreci üzerine vurgu yaparken diğer yandan ev sahibi projenin faaliyetleri sırasında gönüllünün fikir, yaratıcılık ve deneyimlerini birleştirmesine olanak sağlamayı amaçlar. Tüm bunlar projenin planlanması ve gönüllünün görevlerinin tanımlanması sırasında dikkate alınmalıdır. Sadece faaliyetlerin gönüllü için planlanması değil, aynı zamanda uygun konaklama, yeme-içme, yerel ulaşım, kişisel destek, dil eğitimine yönelik düzenlemeler, tüm bunlar AGH projesindeki ev sahibi kuruluşun (ESK) sorumluluğundadır. ESK, genç gönüllünün yerel toplulukla bütünleşmesini, yerel kültürü anlamasını nasıl sağlayacağını, ona ne tür boş zaman etkinlikleri sunabileceğini ya da bu konularda yardımcı olabilecek başka kuruluşların mevcut olup olmadığını önceden değerlendirmelidir. Yurtdışında geçirilen sürenin özellikle ilk birkaç haftası sırasında yalnızlık hissetme gibi büyük bir tehlike vardır. ESK, gönüllünün günde 16-18 saat ev sahibi projenin dışında geçirdiğini akıldan çıkarmamalıdır. Dolayısıyla ESK, gönüllüye boş zamanlarında neler yapabileceği konusunda önerilerde bulunabilmelidir.

 

Aşama 2: Ev sahibi niyet beyanı

Tüm bunları değerlendirdikten sonra eğer bir kuruluş hâlâ bir AGH gönüllüsüne ev sahipliği yapmak istiyorsa bir sonraki aşama Ev Sahibi Niyet Beyanı (ESNB) denilen belgenin doldurulmasıdır. Bu, bir kuruluşun, Avrupa Gönüllü Hizmeti çerçevesinde bir gönüllüye ev sahipliği yapma , yani ev sahibi kuruluş (ESK) olma isteğini Ulusal Ajansına ilan ettiği bir başvuru formudur. ESNB’nin sunulması, otomatik olarak hibe yardımı anlamına gelmemekte, AGH'de onaylı bir ev sahibi proje olma ve yakın gelecekte bir AGH gönüllüsüne ev sahipliği yapmanın masrafları için başvuruda bulunabilmenin ön şartı yerine getirilmiş olmaktadır. ESNB, İngilizce olarak doldurulmalıdır Başvuru formu Ulusal Ajans web sayfasından (www.ua.gov.tr.) indirilebilir ya da şahsen ya da postaya istenebilir. ESNB, ulusal ajansa ibraz edilmelidir (son başvuru tarihi söz konusu değildir).

 

Aşama 3: Gönüllünün seçilmesi

Proje, Ulusal Ajans’ın onayını aldıktan sonra (kuruluşun aksi yönde bir talebi olmazsa) onaylanan tüm ev sahibi projeleri için Komisyonun tescilli veritabanına konulur. Gönüllüler ve gönderen kuruluşlar veritabanına erişebilirler. Ev sahibi projelerin web sayfası www.sosforevs.org adresinde bulunmaktadır. Eğer onaylı bir proje bu veritabanına eklenmişse kısa bir süre içinde gönderen kuruluşlardan ya da AGH'ye katılmak isteyen gençlerden telefon çağrıları ve e-postalar gelebilir. ESK, gönderen kuruluşların taleplerine 4 hafta içinde yanıt vermelidir (olumlu ya da olumsuz).

ESK, başvuru sahipleri arasından hangi gönüllüye ev sahipliği yapacağına karar vermekte serbesttir.  Bununla birlikte uyulması gerekli bazı ilkeler vardır: Seçme sırasında hiç kimse; cinsiyet, etnik köken, din, cinsel tercih ya da siyasal görüşe göre dışlanamaz. Sadece gerekçelendirilmiş durumlarda ESK'nin, özel beceri ve ev sahibi ülkenin dilinin bilinmesini şart koşmasına ya da özel seçim kriterleri uygulamasına izin verilir. Sözgelimi,  kötü muameleye uğramış kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten bir kuruluş, gönüllünün kadın olmasını talep edebilir.

 

Aşama 4: Üç ortak (gönüllü, gönderen ve ev sahibi kuruluş) arasında Ön-anlaşma

Tüm ortaklar birlikte bir AGH projesini uygulamaya koyma isteklerini ifade ettikten sonra sıra bu anlaşmanın yazıya dökülmesine gelmektedir. Gönderen kuruluş ve Ev sahibi kuruluş başvuru formlarının sonunda bulunan anlaşma metni üç ortak tarafından imzalanmalı ve kuruluşlar arasında değiş-tokuş edilmelidir. Gönüllünün çıkabilecek sorunlara ve zorluklara karşı hazırlıklı olabilmesi için yurtdışında kendisini bekleyen koşullar hakkında en ayrıntılı bilgileri alması son derece önemlidir. ESK'nin gönüllünün beklenti ve yetenekleri hakkında yeterli bilgi edinmesi de aynı şekilde önemlidir. Gönüllü hakkında yeterli bilgiye sahip olan ESK'nin, gönüllüye uygun destek sağlama ve proje faaliyetlerini gönüllünün kişilik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde uyarlaması mümkün olacaktır.

Bazı gönüllüler gidecekleri yere ulaştıklarında daha önceden edindikleri bilgilere göre beklentileriyle karşılaştırıldığında beklentilerle gerçekliklerin çok farklı olduğunu görebilirler. Beklentilerle gerçeklerin mükemmel şekilde örtüşmesi nadiren gerçekleşecektir, ama gönüllü hizmetin koşullarının tüm boyutları hakkında mümkün olduğunca bilgi talep ve temin etmek son derece önemlidir.

 

Aşama 5: Başvuru

Tüm ayrıntılar üç ortak arasında tatmin edici şekilde açıklığa kavuşturulduktan sonra hem GK hem de ESK finansman için kendi başvurularını hazırlamalı ve formların bazı kısımları aynı bilgileri içereceği için yakın işbirliği içinde başvuru formlarını doldurmalıdır. Projenin süresi ile gönüllü hizmet (aktivite) süresi arasında fark olduğunu unutmayın. Proje, hazırlık ve takip aşamalarını içerdiği için gönüllü hizmetten daha uzun sürmektedir. Projenin en erken başlangıç tarihi, son başvuru tarihinden itibaren 3 aydır. Örnek: 1 Şubat 2005 son başvuru tarihi için başvurduğunuzda proje 1 Mayıs 2005'ten 30 Eylül 2006'ya kadar sürmektedir. Faaliyet (gönüllü hizmet) ise 12 aylık bir program için 15 Mayıs 2005'ten 14 Mayıs 2006'ya kadar sürmektedir. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında masraflar ortaya çıkabilir.

Türkiye’de bulunan bir GK, Gönderen Kuruluş  Başvuru Formunun Türkçesini doldurmalıdır; Başvuru formunun son sayfasında tüm ortaklar (ESK, GK, gönüllü ve varsa koordinasyon kuruluşü) tarafından imzalanması gereken bir Ön Proje Anlaşması yer almaktadır. Eğer herhangi bir imza eksikse başvuru temel kriterlerden dolayı reddedilecektir. Gönderen başvurusunun, bir orijinal ve bir kopya (ya da elektronik versiyon) halinde Türk Ulusal Ajansı’na ibraz edilmesi gereklidir. Her yıl beş son başvuru tarihi vardır: 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım.

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında formun tam ve gerektiği şekilde doldurulup doldurulmadığına ve gönüllünün hazırlık ve takiplerinin belirtilip belirtilmediğine özellikle dikkat edilecektir. Takip faaliyetleri, genç gönüllünün kendi ortamına yeniden entegre olmasına, deneyimini kendi kişisel hayatında uygulayabilmesine ve gelecekte atacağı adımları tespit etmesine yardımcı olmalıdır.

 

Aşama 6: Sözleşme

Her iki Kuruluş başvuruları verdikten sonra Türk Ulusal Ajansı, GK ile sözleşme yapar.

 Aşama 7: AGH gönüllüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlık

Temel kural: ESK, gönüllü projeye gelmeden önce tüm hazırlıklarını yapmış olmalıdır!.  ESK'nin hazırlıkları gönüllü gelmeden çok önce başlamalıdır. GK'nin, yolculuk ve sigorta konularında gerekli işlemleri yaptığından emin olun. Gönüllü için geçici ikamet izni almak için neler yapılması gerektiğini yerel mercilerden öğrenin, gönüllünün yemek ve barınması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapın, belirlenen kişiyle danışmanın görevlerini konuşun, gencin yerel hayata entegre olmasını kolaylaştıracak olası boş zaman etkinlikleri hakkında bilgi toplayın.

Aynı şekilde ESK personeliyle AGH gönüllüsünün kim olduğunu ve ondan neler beklenebileceğini konuşmak da önemlidir. Gönüllü gibi personelin çoğunluğunun da kültürler arası deneyimi nadir olabilir. Dolayısıyla bu durum gönüllü kadar onlar için de zorluklar taşıyan önemli bir deneyim olacaktır. Sadece gönüllünün değil, aynı zamanda tüm personelin işbirliğine açık olması son derece önemlidir. ESK'den birkaç kişinin Ulusal Ajans tarafından düzenlenen eğitime katılması tavsiye edilir; buradan elde edilen bilgiler, AGH gönüllüsüne ev sahipliği yapmaya yönelik hazırlıklarda son derece yararlı olabilir.

Gönüllü gelir gelmez kendisine kalacağı yer gösterilmeli, ilk cep harçlığı kendisine verilmeli, çalışacağı yerde etraf gösterilmeli ve yerel doktorla tanıştırılmalıdır. İlk hafta tanışmaya ayrılmıştır. Bir personel toplantısı düzenlenmeli ve gönüllü onlarla tanıştırılmalıdır.  ESK'den biri ya da danışman, gönüllüye en yakın marketin, telefon kulübesinin, postanenin, bankanın, vb.nin nerede olduğunu göstermelidir. İlk izlenimler son derece önemlidir ve ESK'nin amacı gönüllünün kendini güvende ve evindeymiş gibi hissetmesini sağlamaktır. Bu da ancak gönüllünün kendinin ciddiye alındığını hissetmesi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması halinde mümkündür. Eskiden gönüllü olarak çalışmış kişiler, ev sahibi ile gönüllünün dilleri farklı olsa bile akşam yemeğine ya da hafta sonunda yapılacak bir geziye davet edilmenin son derece keyif verici bir deneyim olduğunu anlatmışlardır.

 

8. Çalışma çizelgesi, danışman, boş zamanlar

İlk günden itibaren gönüllüye faydalı etkinlikler sunmak son derece önemlidir. ESK'ler (ve gönüllüler) çoğunlukla ev sahibi ülkenin dilinin bilinmemesini günlük çalışmalarda bir engel olarak görürler ve gönüllüye yeterince faaliyet yaptırmazlar. Yabancı bir ortamda hiçbir şey yapmamaya zorlanmaktan daha kötü bir şey yoktur. Böyle bir durumda gönüllü kısa bir süre içinde motivasyonunu kaybedebilir. Görevlerin amacı aynı zamanda gönüllü için de net ve anlaşılır olmalıdır. Gönüllünün danışmanı ya da Proje sorumlusu mutlaka gönüllüye kendisinden ne beklendiğini anlatmalıdır. Görev ve sorumluluklar, gönüllü ve ESK personeli arasında yakın bir işbirliği olacak şekilde konuşulup tartışılmalıdır; etkinliklerin düzenli olarak değerlendirilmesi, gerektiğinde değişiklik yapılmasına da imkan verir.

AGH gönüllüsü, hizmet dönemi sırasında ESKden yeterli desteğe ihtiyaç duyacaktır. Gönüllünün GK'de irtibat kurduğu bir kişi vardır, ama gönüllünün aynı zamanda ev sahibi projede belli bir kişiyle düzenli iletişim kurmaya ihtiyacı vardır. Bu kişi, gönüllünün yaşam ortamına yakın ve güvenilebilecek bir kişi olmalıdır. İdeal olarak danışmanın, Proje sorumlusu ya da gönüllü ile yakın olarak çalışan bir iş arkadaşı olmamalıdır. Danışman, gönüllünün faaliyetlerini takip etmekle kalmamalı, aynı zamanda gönüllünü hayatıyla ilgilenmeli, ona sorunlarını çözmede yardımcı olmalı ve gönüllünün kuruluşa, projeye, ülkeye ve genel olarak yeni ortama entegrasyonunu kolaylaştırmalıdır. Bu yüzden danışman, AGH'nin eğitim sürecinde belirleyici bir role sahiptir. Bir çatışma durumunda danışman, gönüllü ile ESK arasındaki iletişimi kolaylaştırmalıdır. Danışmanın en önemli görevi, gönüllünün genel refahına en üst düzeyde dikkat göstermek, ona özgür şekilde konuşma fırsatı vermek, yaşadığı deneyimi değerlendirip işlemektir.

Her ne kadar gün içinde çalışsa da gönüllünün çok miktarda serbest zamanı olacaktır. Özellikle ilk birkaç haftada boş zamanların keyifli şekilde geçirilmesi pek mümkün olmayabilir; aslında bazı durumlarda bazı kişiler için bu son derece güçtür. Gönüllü yerel insanları tanımamaktadır, hiç arkadaşı yoktur ve yerel dili bilmemektedir. Bu yüzden ESK gönüllüye boş zamanlarını keyifli şekilde geçirme konusunda nasıl yardım edeceğini dikkate almalıdır. Personelin 24 saat gönüllüyle ilgilenmeye zorlanması elbette söz konusu olamaz, ama gönüllünün ilgi çekici boş zaman faaliyetleri (spor, dans, müzik, vb.) bulmasına yardımcı olabilirler ve bunlara katılabilirler. Ev sahibi projenin yakınlarında benzer durumda olan (yabancı gönüllüler ya da öğrenciler) gençleri araştırmak iyi bir fikirdir.

 

9. Zorunlu eğitimler

AGH temelde gençlerin bir eğitim sürecinden geçmesi anlamına gelir. Gönüllüler, kendi yetenek, beceri ve değer yargılarına sahiptir ama Türkiye'yi, Türk düşünüş şeklini, kültürünü, ESK'nin profesyonel alanını ve daha başka birçok şeyi öğrenirler. Bu eğitim sürecinin başarılı olması ve gönüllünün öğrendiği şeylerin farkında olmasını sağlamak için gönüllülere gündelik ortamlarından dışarı çıkarak deneyimlerini, ev sahibi projedeki hayatın iyi ve kötü yanlarını aynı durumda olanlar (Türkiye'de hizmet gören diğer AGH gönüllüleri) ile paylaşma fırsatı vermek son derece yararlı olabilir. Nitekim ulusal ajanslar, gönüllüler için eğitimler düzenlemektedir; bu eğitimler sırasında nitelikli eğitmenler bu genç insanlara deneyimlerinden nasıl en iyi şekilde yararlanabilecekleri göstermektedir.

 

10. Ara değerlendirme

ESK'nin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden biri de üç aydan daha uzun süren tüm gönüllü hizmet projelerinin orta vadeli bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu rapor, gönüllü ile ESK tarafından birlikte yazılmalı ve projenin içeriği, etkinliklerin ve gönüllünün gelişimi ve sorunlar ve çözümler, vb. gibi konular hakkında olmalıdır. Ara değerlendir değerlendirme, finansal bir rapor içermemektedir.

 

11. Nihai değerlendirme ve vedalaşma

Projenin sonuna doğru ESK'nin üç önemli görevi ortaya çıkar:

ESK ve gönüllü bir araya gelerek ev sahibi ortamda edinilen deneyimler, bu süre zarfında kazanılan profesyonel beceriler, kimin ne öğrendiği ve gönüllünün hangi açılardan ESK'u zenginleştirdiğini değerlendirirler.

ESK bu dönemde sorunların ve çatışma durumlarının nasıl ortaya çıktığını, gelecekte bir sonraki gönüllünün hizmeti sırasında bunların nasıl önlenebileceğini ve hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini yeniden gözden geçirmelidir. ESK, gönüllünün deneyimini kendi kişisel hayatında teyit etmesine ve geri döndükten sonra atacağı adımları tespit etmesine yardımcı olmalıdır; gönüllüler, 'geri dönüş şokuna' karşı hazırlanmalıdır.

Projenin sona ermesinden itibaren iki ay içinde Nihai Rapor tamamlanmalıdır. Lütfen Nihai Raporun bazı kısımlarının gönüllü tarafından doldurulması gerektiğini unutmayın.

·         AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ-ORTAKLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Sözleşme

AGH projesi onaylandığında, başvuran kuruluş (gönderen, ev sahibi ya da eşgüdümü sağlayan kuruluş), Topluluk finansmanının kullanımını düzenleyen bir mali anlaşma (sözleşme) alacaktır. Gönderen, ev sahibi ve/  veya eşgüdümü sağlayan kuruluşların her biri, sözleşme ile ilgili bölüm "Tarafların yükümlülükleri nelerdir?" bölümünde belirtilmiş olan karşılıklı yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Avrupa Komisyonu, ya da bir Ulusal Ajans, etkinliklerin yapıldığı yerleri ziyaret ederek, sözleşme ile ilgili yükümlülüklerin düzgün bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilirler. Ayrıca, gönüllü de sözleşme ile ilgili kendi yükümlülüklerini yazılı olarak teyit etmelidir.

Proje sırasında, önceden tahmin edilemeyen bazı etmenler projenin uygulanmasını tehlikeye sokarsa, ortaklar gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için hemen Ulusal Ajanslarıyla ya da Avrupa Komisyonu ile iletişime geçmelidirler.

Projenin daha önce anlaşmaya varıldığı şekilde yerine getirilmemesi halinde, Avrupa Komisyonu, ya da Ulusal Ajanslar, hibenin tamamının ya da bir bölümünün tazminini isteyebilirler.

Sigorta

Avrupa Komisyonu'nun seçilmiş bir sigorta şirketiyle vardığı anlaşma uyarınca, GENÇLİK programına katılan bütün gönüllüler, hastalık, kaza, ölüm, kalıcı özür, ve ciddi bir hastalık ya da kaza halinde ülkelerine gönderilmeleri için sigortalanırlar. Bu sigorta, toplumsal sorumluluk ve kimlik ya da yolculuk belgelerinin kaybını da karşılamaktadır; ve gönüllüye verilen E 111  formu (ya da benzeri) aracılığıyla, (eğer mevcut ise) ulusal sosyal güvenlik sistemlerini  tamamlayıcı niteliktedir.

Tüm sigorta masrafları, doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından ödenmektedir; ve proje bütçesine dahil değildir.

Gönderen kuruluş, projenin başlamasından önce, gönüllü ile ilgili detayları sigorta şirketine ulaştırmaktan ve de şirketi gönüllü etkinliğindeki her bir değişiklikten haberdar etmekten sorumludur. Avrupa Komisyonu'nun ihale ettiği AGH grup sigorta hizmeti ile ilgili ek bilgi, Ulusal Ajanslardan ya da Ulusal Koordinatörlerden edinilebilir.

Vize

Program ülkeleri vize ile ilgili farklı düzenlemelere sahip olabilirler; ve gerçek koşullar, "Avrupa'da Dolaşmak" adlı dokümanda mevcuttur. Bu dokümanın bir kopyasını edinmek için lütfen Ulusal Ajansınızla ya da Ulusal Koordinatörünüz ile irtibata geçiniz.

Gerekli vizenin, gönüllü ülkesinden ayrılmadan önce, yürürlüğe girip girmediğini kontrol etmek, gönderen ve ev sahibi kuruluşların ortak sorumluluğudur. Vizenin düzenlenmesi, bazı durumlarda haftalar alabileceği için, bu işlemin en erken tarihte başlatılması şiddetle tavsiye edilir.

EYLEM 3 (GENÇLİK GİRİŞİMLERİ)

·        NİÇİN GENÇLİK GİRİŞİMLERİ ?

Avrupa Komisyonu, bu eylem aracılığıyla gençlerin girişimlerini, yaratıcılıklarını ve aktif katılımlarını desteklemeyi hedefler. Gençlere kendi yerel topluluklarında proje planlanması ve gerçekleştirilmesine doğrudan ve aktif olarak katılım fırsatı sunan girişimler aracılığı ile fikirlerini deneme şansı verir. Gençlik Girişimlerine katılım önemli bir yaygın eğitim deneyimidir. Gençlerin kendilerini Avrupa vatandaşı hissetmeleri ve Avrupa'nın inşasına katkıda bulunduklarını hissetmelerini de sağlayan bir fırsat sunar .

·        GRUP GİRİŞİMLERİ

Bir Grup Girişimi nedir?

Grup Girişimi bir grup genç tarafından yaratılan ve yürütülen bir projedir. Bu tür projeler, genç insanların Avrupa boyutuna ek olarak kendi yerel topluluklarına yapmak istedikleri katkıların yaratıcı örneklerini temsil eder.

Bir Grup Girişimi yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hareketlilik ekinliklerini içerebilir ve bunlara ilişkin seyahat masrafları karşılanabilir.

Bu projelerin süresi, üç ay ile bir yıl arasındadır.

Dikkat - Bir Grup Girişimi ne değildir!

Bir Grup Girişimi genç insanların ulus ötesi hareketliliğini İÇERMEZ. Bu sebeple, uluslararası seyahat masrafları, prensipte, proje bütçesi içerisinde yer alamaz.

Projeler nerede gerçekleştirilebilir?

Grup Girişimleri, Program ülkelerinin herhangi birinde gerçekleştirilebilir, ancak üçüncü ülkelerde yapılamaz. 

Kimler başvurabilir?

Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve yaşları 15 ile 25 arasında olan genç grupları.

Bir grup en az dört kişiden oluşmalıdır. Başvuruyu yollamak ve sözleşmeyi imzalamak bu dört kişiden birinin sorumluluğunda olacaktır. Bazı durumlarda bir rehber/ gençlik görevlisi yasal temsilci olabilir.

Hedef kitle daha az fırsatlara sahip genç insanlardır.

Proje hazırlamak ve uygulamak konusunda verilebilecek  yardım nedir?

Başvuruları alan Ulusal Ajanslarda, bu konuda yardım verebilecek ya da Grup Girişimi projelerine yardım edebilecek diğer kişilerle ya da destek kuruluşlarıyla bağlantı kurabilecek danışmanlar vardır. Projenin yönetimi ve uygulanmasının gençler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunun doğrudan gençlerin sorumluluğunda olması koşuluyla, gruba bir gençlik görevlisi de yardımcı olabilir.

Ulusal Ajanslar, Grup Girişimi gerçekleştirmek isteyen gençlere, projelerini etkin bir şekilde idare edebilmeleri için eğitim sağlayabilir ve Topluluk hibesine ek olarak kullanacakları kaynakları nasıl bulacakları konusunda yardım edebilirler. Daha detaylı bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile bağlantı kurunuz .

Genel seçim ölçütleri nelerdir?

Bir Grup Girişimi planlanırken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır:  

1.      Süre

Grup Girişimi üç ay ila bir yıl sürmelidir.  

2.      Amaç

Grubun ulaşmak istediği hedef, katılan gençlerin ilgi ve beklentilerini yansıtmalıdır; ve bu hedefin ne olduğu başvuru formunda detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.  

3.      Avrupa boyutu  

Grup, planlanan projenin katılan gençlerin ortak Avrupa kültürlerinin ve miraslarının bilincine varmalarını hangi araçlarla sağlayacağını göstermelidir.

Bir projenin Avrupa boyutu aşağıdaki özelliklerle yansıtılabilir:

-          Tema bir Avrupa çıkarı çerçevesinde olabilir.  

-          Değişik ülkelerden genç Avrupalılarla birlikte yürütülebilir.  

-          Diğer ülkelerdeki diğer genç insan gruplarına aktarılabilir niteliktedir.  

-          Genç insanlara kültürler arası yaygın eğitim ve işbirliği fırsatı sağlar.  

-          Genç insanlara Avrupa vatandaşı oldukları hissini geliştirecek bir fırsat sağlar.  

4.      Yerel etki nedir??

Projenin yerel toplulukla bağlantısı olmalıdır.  

Yerel yetkililerin ya da diğer yerel kuruluşların katılımı ve (finansal ya da diğer şekillerde) desteği özellikle teşvik edilecektir.  

5.      Yaratıcılık  

Proje yerel topluluk ve/veya hedef kitle değerlendirildiğinde yeni bir konu hakkında olmalıdır. Projeyi yürüten genç insanlar  grubu için yeni bir öğrenme deneyimi sağlamalıdır.  

6.      Program/ Zaman çizelgesi  

Proje için iyi yapılandırılmış bir program/ zaman çizelgesi sunulması önemlidir.  

7.      Örnek uygulama  

Projenin ana fikri Avrupa'daki diğer grupların takip edebileceği bir model oluşturabilir.

8.      Proje içeriği  

Yaygın öğrenme deneyimi  

Proje genç insanların eğitim sürecine katkıda bulunmalı ve gençlerin Avrupa gerçekliği hakkındaki farkındalılıklarını arttırmalıdır.  

Hazırlık ve Takip  

Bir hibe başvurusu sunmadan önce, grup üyeleri bir faaliyet programı üzerinde anlaşmalılardır. Bu faaliyetlerin hazırlığı için, bir danışman veya gençlik çalışanından yardım alabilirler. Ancak projenin genç insanların kendileri tarafından planlanması ve uygulanması hayatidir.

Projenin en başından itibaren, grup, Grup Girişimlerinin takibi konusunda ciddi olarak düşünmelidir. Örneğin, projenin etkisinden nasıl yararlanılabilir? Sonraki adımlar ne olmalıdır? Bir network projesi oluşturma olanağı nedir?  

 Hangi destek faaliyetleri bir Grup Girişimi ile ilgilidir?  

GENÇLİK Programının 5. Eylemi - Destek Faaliyetleri - gençlik faaliyetlerinde yer alan insanlara, ortak bulmak ve grup girişimi projelerini hazırlamak, geliştirmek ve bunların niteliklerini artırmak konularında yardım etmeyi amaçlar.

Bir Grup Girişiminin hazırlık safhası boyunca, bir danışman/gençlik çalışanının, yeni beceriler elde etmesi ve/veya deneyimlerini diğer ülkelerden meslektaşlarıyla paylaşması için eğitimleri izlemesi gerekli olabilir. Eylem 5 ayrıca yeni ağların (networklerin) yaratılmasına yol açacak faaliyetlerin desteklenmesini veya projelerin niteliği ile yaratıcı taraflarının geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır.

 Projenin finansmanı nasıl sağlanır?

Bir Grup Girişimi projesi için GENÇLİK programından verilecek bütçe   sabit miktar temelindedir. 

Verilecek miktar, projenin, aşağıda belirtilen ölçütler uyarınca belirlenecek olan öncelik durumuna göre değişecektir. Öncelik 1 olarak sınıflandırılmış projelere verilecek azami miktar � 10 000'dur. Diğer önceliklerin alacağı azami miktarlar,         (öncelik 2 için) � 7 500  ve  (öncelik 3 için) � 5 000'dur. Verilecek azami hibe, etkinliğin yer alacağı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak, asla başvurulan miktarın üzerinde olamaz. 

Öncelik statüsü aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:   

·        Öncelik 1  

Olanakları kısıtlı (kültürel, coğrafi ya da sosyo-ekonomik açıdan az avantajlı kesimlerden gelen) gençler tarafından gerçekleştirilen ve de gerçekleştirilecekleri yerdeki yerel topluluğa yararı olacak projeler.   

·        Öncelik 2  

Herhangi bir genç grubu tarafından gerçekleştirilecek ve olanakları kısıtlı (kültürel, coğrafi ya da sosyo-ekonomik açıdan az avantajlı kesimlerden gelen) gençlere yararı olacak projeler.

·        Öncelik 3  

Genç grupları tarafından gerçekleştirilecek ve de esasen grup üyelerine yararı olacak girişimler  

Nasıl başvurulur?  

Ana fikir grup içinde tartışılıp, uzlaşmaya varıldıktan sonra, başvuru, projenin gerçekleştirileceği ülkedeki Ulusal Ajans'a sunulmalıdır. Ulusal Ajansların projenin planlanmasında yardımcı olabilecek ya da başvuruyu yapan kişiyi, gençlere destek sağlamak üzere işbirliği içinde oldukları diğer insanlara yönlendirecek danışmanları vardır. Formu doldurma konusunda yardım almak için lütfen ülkenizdeki Ulusal Ajansa başvurunuz.    

Başvuru formları, Ulusal Ajanslardan temin edilebilir ya da Komisyonun web sayfasından ya da diğer web sayfalarından indirilebilir . Başvurular, "Gençlik Programına Katılım-Son Başvuru Tarihi ne zamandır?" bölümünde belirtilen son tarihler itibariyle yapılmış olmalıdır.

Sözleşmeden doğan yükümlülükler nelerdir?  

Sözleşmenin imzalanmasıyla, grup, projenin sunulduğu şekliyle gerçekleştirilmesi ve herhangi bir değişiklik ya da karşılaşılan bir zorluk halinde Ulusal Ajans ile iletişim kurulması yükümlülüklerini üstlenir.  

Proje onaylandığı haliyle uygulanmaz, ya da hiç gerçekleştirilmez ise, Ulusal Ajans anlaşmayı feshedecektir. Ayrıca, ödenen miktarın tamamı ya da bir kısmının tazminini talep edebilir.  

Avrupa Komisyonu ya da Ulusal Ajans saha gezileri yaparak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin usülüne göre yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilir.

·        NETWORK (AĞ KURMA) PROJELERİ

Bir Grup Girişiminden sonra, bu sefer grup, projenin etkinliklerini geliştirmek için devam etmek isteyebilir; ancak projenin devamı bir ortakla, ya da ortaklarla, ve en az bir başka Program ülkesinde olabilir. Bu nedenle, Grup Girişimlerinin Avrupa düzeyinde beraber çalışabilecekleri ağ kurma etkinlikleri için yardım başvurusunda bulunma olanağı da mevcuttur. Bir ağ kurma projesi başlangıçtaki Grup Girişimi projesine ek bir değer kazandırmalıdır.  

Bir ağ kurma projesi, başarılı bir Grup Girişimi projesinden doğan örnek uygulamaların belirlenmesi, sonuçlarının diğer ülkelerdeki diğer gruplara aktarılmasını hedefler. Genç insanların hareketliliğini içerebilir. 

Grup Girişimi herhangi bir program ülkesinde yapılabilir ancak üçüncü ülkelerde yapılamaz.

Ağ kurma projelerine, bir Grup Girişimi gerçekleştirmemiş genç insan grupları arasındaki değişimlerde Avrupa boyutu yansıtılabilir.  

Ortak bir web sayfasının kurulması, bilgi değişimi, ortak toplantılar, v.b. ağ kurma etkinliklere örnektir. 

·        GELECEĞİN SERMAYESİ

Bir Geleceğin Sermayesi projesi nedir?

Geleceğin Sermayesi projeleri, eski gönüllülere Avrupa Gönüllü Hizmetleri sırasında kazandıkları deneyim ve becerileri yerel topluluğa ve diğer gençlere aktarma fırsatı verir. Ayrıca, eski gönüllülerin profesyonel ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi için fırsatlar sunar.

Projeler nerede gerçekleştirilebilir?

Geleceğin Sermayesi projeleri Program ülkelerinin herhangi birinde gerçekleştirilebilir ; ancak, üçüncü ülkelerde yapılamaz.

Ne tür projeler desteklenebilir?

Bir Geleceğin Sermayesi projesi, gönüllülerin Avrupa Gönüllü Hizmetleri süresince kazandıkları deneyimin etkisini artırmayı amaçlamalıdır ve kısaca AGH projesinin bir tekrarı olmamalıdır. Geleceğin Sermayesi projesi, bireysel olarak gönüllü tarafından yaratılmalı ve uygulanmalıdır.

Destek verilmesi mümkün olan üç farklı tip Geleceğin Sermayesi projesi vardır:

1.      Profesyonel bir faaliyet başlatmak

Kar amaçlı olan ya da kar amaçlı olmayan sektörlerde profesyonel olarak nitelenebilecek bir etkinlik başlatmak anlamına gelir. 

2.      Bir kerelik projeler

Söz konusu projelerin amacı, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir olay ya da etkinlik organize etmek, veya belirli bir ürün ya da çıktı yaratmaktır. 

3.      Kişisel gelişim projeleri

Bu projeler, katılımcıların Avrupa Gönüllü Hizmetleri süresince edindikleri becerilerin resmen tanınması için örgün ya da yaygın eğitim aldıkları projelerdir. 

Kimler başvurabilir?

Geleceğin Sermayesi, Program ülkelerinin birinde yasal olarak ikamet eden ve Avrupa Gönüllü Hizmetini tamamlamış olan tüm gençlere açıktır. Söz konusu gençler, Avrupa Gönüllü Hizmetinin tamamlanmasından sonra iki yıl içinde başvuruda bulunmalıdırlar.

Projenin hazırlanması ve uygulanması için verilebilecek yardım nedir?

Geleceğin Sermayesi projesine başlarken, gönüllüler, başkalarından yardım, tavsiye ya da girdi almaya ihtiyaç duyabilirler. Bu anlamda, ülkelerine dönüşlerinden sonra gönüllülere takip hizmeti vermekle yükümlü olan AGH gönderen kuruluşlarından , ve de, özellikle de proje ev sahibi ülkede gerçekleştirilecek ise, ev sahibi kuruluştan yardım alabilirler. Ayrıca, gönüllüler, projenin yapılmasının planlandığı alanda etkinlik gösteren diğer kuruluşlarla irtibata geçme olanağına da sahiptir. Başvuruları alan Ulusal Ajanslar'ın gençlere yardımcı olabilecek ya da gençleri bu konuda bilgi sahibi diğer insanlara yönlendirebilecek danışmanları mevcuttur. 

Ulusal Ajanslar, Geleceğin Sermayesi projesi gerçekleştirmek isteyen gençlere projelerini etkin bir şekilde yönetmeleri için eğitim verebilir ve Topluluk hibesine ek olarak kullanacakları kaynakları nasıl bulacakları konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile irtibata geçiniz .

Genel proje ölçütleri nedir?

Bir Geleceğin Sermayesi projesi planlarken, aşağıdaki ölçütler göz önüne alınmalıdır:

1.      Süre

Bir proje bir yıldan fazla finansal olarak desteklenemez ve başvuru AGH projesinin bitiminden sonra iki yıl içinde sunulmalıdır.

2.      AGH ile bağlantılar

İçeriğin, Geleceğin Sermayesi projesi ve Avrupa Gönüllü Hizmeti süresince yapılan etkinler ile açık bir bağlantıya  sahip olması gerekmektedir.

3.      Öncelikler

Geleceğin Sermayesi'nin hedefi bir yerel topluluğa ve diğer gençlere yarar sağlayacak projeleri desteklemek olduğu için, bu tip projeler birincil önceliğe sahip olacaktır.

4.      Yeni etkinlik

Proje, salt Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi etkinliklerinin bir devamı olmamalıdır.

5.      Finansman kaynağı

 Geleceğin Sermayesi hibesi Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeylerdeki diğer finansman kaynaklarının yerini alamaz. Bu, özellikle

kişisel gelişim projeleri için önemlidir.

6.      Seçilmeye uygun olmayan etkinlikler

Üniversite dersleri ve dil kursları kişisel gelişim projesi olarak kabul edilmez.

Projenin finansmanı nasıl sağlanır?

Bir 'Geleceğin Sermayesi' projesine GENÇLİK programından verilecek bütçe  sabit miktar temelinde olacaktır.

Verilecek miktar, projenin, aşağıda belirtilen ölçütler uyarınca belirlenecek olan öncelik durumuna dayanacaktır. Öncelik 1 olarak sınıflandırılmış projelere azami 5000  verilecektir. Öncelik 2 olarak sınıflandırılmış projeler için azami miktar 3750  'dur. Verilecek azami hibe, etkinliğin yer alacağı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak, asla başvurulan miktarın üzerinde olamaz. 

Öncelik statüsü aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:

·        Öncelik 1

Diğer genç insanlara veya bir yerel topluluğun yararına olan projeler.

·        Öncelik 2 

Bir kerelik ya da kişisel gelişim projeleri.

Nasıl başvurulur?

Başvuru, mutlaka 'Geleceğin Sermayesi' projesinin gerçekleştirileceği ülkede yapılmalıdır. Başvuru formları, Ulusal Ajanslardan temin edilebilir ya da Komisyonun web sayfasından ya da diğer web sayfalarından indirilebilir . Başvurular, "Gençlik Programına Katılım-Son başvuru tarihleri ne zamandır? " bölümünde  belirtilen son tarihler itibariyle yapılmış olmalıdır. Formları doldururken yardım alabilmek  için lütfen ülkenizdeki Ulusal Ajansla irtibata geçiniz.

İki gönüllü ortak bir Geleceğin Sermayesi projesi yapabilirler. Bu durumda, başvuruların bağlantılı olduğu belirtilerek, her gönüllü bireysel olarak başvuruda bulunmalıdır. 

Sözleşmeden doğan yükümlülükler nelerdir?

Sözleşmenin imzalanmasıyla, gönüllü projenin sunulduğu şekilde yürütülmesi ve de herhangi bir değişiklik halinde ya da karşılaşılacak herhangi bir güçlükte Ulusal Ajans ile iletişim kurmak konusunda sorumluluk üstlenir.

Proje onaylandığı haliyle uygulanmaz, ya da hiç gerçekleştirilmez ise, Ulusal Ajans anlaşmayı feshedecektir. Ayrıca, ödenen miktarın tamamı ya da bir kısmının tazminini talep edebilir.

Avrupa Komisyonu ya da Ulusal Ajans saha gezileri yaparak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilir. 

EYLEM 4 (ORTAK EYLEMLER)

·        NİÇİN ORTAK EYLEMLER ?

Ortak Eylemler, "bilgi Avrupası" yaratmayı hedefler ve doğaları itibariyle, mesela eğitim, öğretim, ya da gençlik politikası gibi tek bir alana sınırlı değildir. Çeşitli bilgi alanlarından ve sektörlerden aktörler arasındaki eşgüdümün sağlamlaştırılmasını amaçlamaktadır. SOCRATES, LEONARDO DA VINCI ve GENÇLİK gibi AB programları tüm yaşlarda öğrenicilerin yaşamak, çalışmak ve topluma aktif olarak katılmak için gereksinim duydukları deneyim, bilgi ve becerileri edinebilecekleri Avrupa düzeyinde koşullar yaratmayı hedefleyen tamamlayıcı nitelikte araçlardır. Ortak Eylemler, bu üç programın her birinde vardır ve tek bir Programın içeriğini aşan girişimleri uygulamak suretiyle tamamlayıcılık öğesine somut bir biçim vermektedir. Ortak Eylemler, kültür gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

Ortak Eylemler, birden çok alana dahil olan sorunların analiz edilmesine ve çözülmesine ilişkin yaratıcı yaklaşımları gelişimini teşvik etmeyi de amaçlar. Bu hedef, esasen, farklı sektörler arasında farklı düzeylerde eşgüdüm, farklı aktör tipleri arasında ulus ötesi ağlar kurulması ve de farklı müdahale biçimleri arasındaki engellerin kaldırılması yoluyla gerçekleştirilecektir. 

 NASIL BAŞVURULUR ?

Ortak Eylemler, "bilgi Avrupası" yaratmayı hedefler ve doğaları itibariyle, mesela eğitim, öğretim, ya da gençlik politikası gibi tek bir alana sınırlı değildir. Çeşitli bilgi alanlarından ve sektörlerden aktörler arasındaki eşgüdümün sağlamlaştırılmasını amaçlamaktadır. SOCRATES, LEONARDO DA VINCI ve GENÇLİK gibi AB programları tüm yaşlarda öğrenicilerin yaşamak, çalışmak ve topluma aktif olarak katılmak için gereksinim duydukları deneyim, bilgi ve becerileri edinebilecekleri Avrupa düzeyinde koşullar yaratmayı hedefleyen tamamlayıcı nitelikte araçlardır. Ortak Eylemler, bu üç programın her birinde vardır ve tek bir Programın içeriğini aşan girişimleri uygulamak suretiyle tamamlayıcılık öğesine somut bir biçim vermektedir. Ortak Eylemler, kültür gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

Ortak Eylemler, birden çok alana dahil olan sorunların analiz edilmesine ve çözülmesine ilişkin yaratıcı yaklaşımları gelişimini teşvik etmeyi de amaçlar. Bu hedef, esasen, farklı sektörler arasında farklı düzeylerde eşgüdüm, farklı aktör tipleri arasında ulus ötesi ağlar kurulması ve de farklı müdahale biçimleri arasındaki engellerin kaldırılması yoluyla gerçekleştirilecektir. 

EYLEM 5 (DESTEK FAALİYETLERİ)

·        NİÇİN DESTEK FAALİYETLERİ ?

Destek faaliyetleri, gençlik etkinliklerine katılan ya da gençlikle ilgili konulara ilgi duyan herkesin GENÇLİK programı kapsamında proje ve girişimler hazırlayıp geliştirmesine yardımcı olur.

Destek faaliyetlerinin iki temel amacı vardır:

Eğitim, işbirliği ve enformasyon projeleri aracılığıyla, GENÇLİK programının üç temel Eyleminin ( Avrupa için Gençlik, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Girişimleri  ) geliştirilmesine yardımcı olmak.

GENÇLİK programının hedeflerinin gerçekleştirilmesine, Avrupa gençlik politikasının güçlendirilmesine ve teşvik edilmesine katkıda bulunmak.  

·        DESTEK FAALİYETLERİ NELERDİR ?

İşbirliği ve ortaklıklar, eğitimle ilgili faaliyetler[1][1] ve gençlik enformasyonu, GENÇLİK programının 5. Eylemi altındaki etkinliklerin gelişimi için anahtar terimlerdir.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için uygun araçlara sahip olabilmek için, başvuranlara yeni GENÇLİK projeleri geliştirmeleri, yaygın eğitim kapsamında yer alan alanlardaki becerilerini artırmaları, ve diğer insanlara GENÇLİK programı konusunda haberdar etmeleri için fırsatlar sunan dokuz etkinlik türü belirlenmiştir.

Bütün destek Faaliyetleri, GENÇLİK programının Eylemleri ile ve/veya amaçları ile doğrudan bağlantılı olmalıdır.  

Destek Faaliyetleri niteliğindeki hiç bir eylem kar amacı gütmemelidir.  

Destek verilmesi uygun olan dokuz etkinlik şöyledir:  

1. Pratik eğitim deneyimi ( iş gölgeleme)

Bu etkinlik, gençlik görevlilerinin sınırlı bir zaman için bir ortak kuruluşta çalışmak suretiyle, ulus ötesi projeler geliştirebilmek için gerekli beceriler kazanmasını sağlamaktadır.

2.Fizibilite gezileri 

Bu geziler aracılığıyla, proje yöneticileri Eylem 1 veya 2 kapsamında başvuru yapmadan önce projenin ana fikri hakkında tartışma yapma olanağı bulurlar.

3. İrtibat  seminerleri

Bu seminerler, GENÇLİK projeleri için potansiyel ortakları bir araya getirir.

4. Çalışma gezileri

Söz konusu geziler, gençlik işleri ile ilgili diğer ülkelerde geçerli olan  düzenlemeleri öğrenme fırsatı sunarlar.

5. Seminerler 

Bunlar, GENÇLİK programı ve gençlik politikalarına ilişkin deneyim ve iyi örneklerin değişimi, danışma ve siyasa geliştirme v.b. araçlarıdır.

6. Eğitim kursları

Söz konusu kurslar, gençlik çalışmalarında ve yaygın eğitim alanında yer alan kişilerin, etkinlikleri için ileri düzeyde beceriler ve bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır.

7.Gençlik enformasyonu 

Bu etkinlik, GENÇLİK programının amaç ve önceliklerine ilişkin bilginin üretilmesini ve bu bilginin yaratıcı yollarla paylaşımını destekler.

8. Ulus ötesi ortaklıklar ve ağlar 

Söz konusu etkinlik, GENÇLİK programı altında yeni ağların yaratılmasını desteklemektedir.

9. Nitelik ve yaratıcılık için destek 

Söz konusu etkinlik, olanakları kısıtlı gençlerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde GENÇLİK programına katılımı amacını güder.

[1][1] Daha detaylı bilgi için lütfen  www.training-youth.net ve  www.salto-youth.net adreslerine başvurunuz.

·        KİMLER KATILABİLİR?

Destek Faaliyetleri aşağıdaki aktörlere açıktır:

·    Gençlik çalışanlarına

·    eğitmenlere

·    destek kişilerine

·    rehberlere

·    proje yöneticilerine

·    gençlik liderlerine

·    gençlerden oluşan gruplara

·    yaygın eğitim alanında bulunan ya da bu alanla ilgilenen diğer aktörlere

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar,  gençlik ve yaygın eğitim alanında deneyim sahibi kamu yetkililerinin yanı sıra bir proje başlatmak için bir araya gelmiş olan genç grupları, Eylem 5 kapsamında başvuruda bulunabilirler.

Tüm etkinlikler, en az bir adet AB Üye Devleti içermelidir.

Etkinlikler, projeye katılan ülkelerin herhangi birinde yapılabilir.

·        BİR PROJENİN FİNANSMANI NASIL SAĞLANIR ?

Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayalıdır. Projenin tüm maliyetinin GENÇLİK tarafından karşılanması olanaklı değildir. Bu nedenle, organizatörlerin ve/veya katılımcıların katkılarının nakdi veya ayni, ya da ikisinin karışımı şeklinde olması gerekmektedir.

Topluluk hibesi, fiili yolculuk masrafları ve istisnai masraflar ile projeyle ilgili tüm diğer masraflar için  götürü miktarlar ve her katılımcıya gün başına verilen sabit oranlar temelinde hesaplanmaktadır. Sabit oranın hesaplanması, tam etkinlik günlerini takip eden gece sayısı başına yapılmaktadır. Götürü miktarlar ve sabit oranlara ilişkin üst sınır, kılavuzda bölüm G.7' de belirtilmektedir; ancak başvurunun yapılmış olduğu Program ülkesine göre değişiklik gösterebilir.

Yol masrafları ve istisnai maliyetler dışında, Topluluğun etkinliğe katkısı belirli herhangi bir maliyetle doğrudan bağlantılı değildir; ve denetime tabi olmayan ve dökümü verilmesi  gerekmeyen götürü miktarlardan oluşmaktadır. Yararlananıcılar, uygun gördükleri takdirde,kılavuzda G.6 ve G.7'de yer alan tablolarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirdikleri ölçüde katkıyı kullanabilirler.

Bu finansman mekanizması, başvuranların beklenen hibenin miktarı hakkında fikir sahibi olmaları ve etkinlik için daha gerçekçi bir planlama yapmaları için geliştirilmiştir.

Başvuruda, hibenin kullanılacağı hedeflere ve ilgili etkinliklerin türlerine ilişkin detaylı bir açıklama verilmesi gerekmektedir. Bu nokta, projelerin seçimi sırasında göz önüne alınacak en önemli konulardan biri olacaktır.

Etkinlikler: 1-6

Bu etkinlikler, sınırlı bir süre ve sınırlı sayıda katılımcıya sahip olduklarından, götürü miktarlar ve sabit oranlar temelinde eş finansmana dayalıdır. Bu götürü miktarlar ve  sabit oranlar, üst sınırlardır ve ulusal bağlamlara göre ayarlanabilirler. ( detaylı bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile irtibata geçiniz ).

Etkinlikler: 7-9 

Bu etkinlikler için GENÇLİK programı finansmanı, fiili masraflar temelindedir ve projenin toplam maliyetinin % 50'sinden fazla olmamalıdır.

·        NASIL BAŞVURULUR ?

Resmi başvuru formları Ulusal Ajanslardan temin edilebilir. Bu formlar, Avrupa Komisyonu'nun web sitesinden ya da diğer web sayfalarından  da indirilebilir. Başvurular, " Son başvuru tarihleri ne zamandır?" bölümünde belirtilmiş olan son başvuru tarihleri itibariyle yollanmış olmalıdır. Formları doldururken yardım alabilmek için lütfen ülkenizdeki Ulusal Ajansla irtibat kurun.

Ortak kuruluşlardan biri başvuruyu yollamak ve projeyi uygulamak konusunda daha büyük sorumluluk üstlenir. Eşgüdümü sağlayan bu kuruluş, hibe başvurusunu,

·         1-6 etkinleri için projenin gerçekleşeceği ülkedeki,

·         7-9 etkinlikleri için projenin eşgüdümünün sağlanmakta olduğu ülkedeki,  

Ulusal Ajans'a teslim etmekten sorumludur.  

AGSTKlar, doğrudan Avrupa Komisyonu'na başvurabilirler veya başvurular, ulusal şubeler aracılığıyla ilgili Ulusal Ajansa da yapılabilir.  

Etkinlik onaylandıktan sonra, yararlanan tarafla imzalanan finansman anlaşması          (sözleşme), topluluk fonlarının nasıl kullanılacağını belirleyecektir. Projenin tamamı için verilen hibeyi, eşgüdümü sağlayan kuruluş alacaktır. Bu kuruluş, ortak kuruluşlardan her birine alması gereken payı dağıtmaktan sorumludur. Ayrıca, kendi payına düşen rapor ve sonuç hesapları vermekten de sorumludur. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışacak ve projeyi başvuruda belirtildiği şekilde uygulamak sorumluluğunu üstlenir.

Avrupa Komisyonu, ya da ilgili Ulusal Ajans, saha gezileri yaparak, sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğini inceleyebilir.  

Proje sırasında, önceden tahmin edilemeyen bazı etmenler projenin uygulanmasını tehlikeye sokarsa, ortaklar gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için hemen Ulusal Ajanslarıyla ya da Avrupa Komisyonu ile iletişime geçmelidirler.

Projenin önceden anlaşmaya varıldığı şekilde uygulanmaması durumunda, Ulusal Ajans ya da Avrupa Komisyonu hibenin bir bölümünün ya da tamamının tazminini talep edebilir.

EURO-MED NEDİR ?

Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programı (Euro-Med Gençlik Programı), 12 Akdeniz ortağına gençlik alanında üçüncü ülkelerle işbirliği bağlamında ayrıcalıklı bir pozisyon sağlayan bir Avrupa Birliği Gençlik Programıdır. Amacı, gençlerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına entegrasyonunu kolaylaştırmak ve de Akdeniz ortak ülkelerinde toplumun demokratikleşmesine destek sağlamaktır. Euro-Med Gençlik Programı Barselona Sürecinin üçüncü bölümünde yer alan "sosyal, kültürel ve insani konularda ortaklık" başlıklı üç bölgesel programdan biridir.

Euro-Med Gençlik Programının 1. Fazı (1999-2001), Avrupa Komisyonu ve Barselona süreci için Avrupa-Akdeniz Komitesi tarafından kabul edilmiştir. 1 Ocak 1999'da başlayıp iki yıl sürecek olan pilot bir eylem olarak, 9.7 milyon Euro'luk bir bütçe (6 milyonu MEDA'dan, 3.7 milyonu GENÇLİK'ten) ile kurulmuştur. Euro-Med Gençlik programının ilk fazı yabancı uzmanlar tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Programın ikinci fazının amaçları da bu değerlendirme doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

1999-2001 döneminde, 200'den fazla proje (Gençlik Değişimleri, Gönüllü Hizmet ve Destek Önlemleri) Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Programa katılan gençlerin sayısı 3150'den fazla olup, Kuzey'den ve Güney'den gelen katılımcıların sayısı dengelenmiştir.

Bu program, Avrupa-Akdeniz ortaklığı tarafından elde edilen somut bir girişimdir. Ayrıca, GENÇLİK programının eylemlerinin bir uzantısıdır. GENÇLİK programının üç eylemini içermektedir: Gençlik Değişimleri (1. Eylem), Avrupa Gönüllü Hizmeti (2. Eylem) ve Destek Önlemleri (5. Eylem).

Euro-Med Gençlik programının uygulanması için her Akdeniz ortak ülkesine bir Koordinatör atanarak bir Ulusal Koordinatörler sistemi kurulmuştur. 1999 yılından bu yana çalışmaları Ulusal koordinatör vasıtasıyla yürütülen Euro-Med Türkiye 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren Gençlik Programı bünyesinde yürütülmeye başlamıştır. Benzer şekilde, aynı görev Avrupa Birliği ülkelerinde GENÇLİK Programı Ulusal Ajansları tarafından yürütülmektedir.

 YARARLANILAN KAYNAK

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM)
Hüseyin Rahmi Sok. No:2 ÇANKAYA  Tel: +90 312 409 60 00 Faks: +90 312 409 60 09,+90 312 409 60 98

bilgi@ua.gov.tr