Zeybek Oyunlarında Metronomun (Tempo) Önemi
 

Zeybek Oyunlarının ritmik yapısına göre sınıflandırılmasında  belirtildiği gibi çok ağır,yarı ağır, kıvrak, çok kıvrak oluşları, meydana geldikleri, asırlar öncesinden bugüne kadar, var oluşlarındaki en önemli özellikleridir. Her ortam ve her olayın konusuna göre, kişilerin yaratılış ve yaş farklılıkları, oyunların ritmik yapılarıyla ne kadar uyumlu olduğu, kendiliğinden ortaya çıkmaklatır, bu ritmik yapılar, davulun tokmağı, kemanenin yağı, ve bağlamanın mızrabı ile doğal ve duygusal olarak, belirli zaman birimleriyle ölçüye vurulmuş ve oyunların hareketleri bu tempolarla nesilden nesile, kulaktan kulağa ve ustadan çırağa devam etmiştir. Her türlü kültürün yozlaşmaya açık olduğu günümüzde, tüm türkü ve oyunlarımızın bu özelliklerine önem vermeleri ve eskiden olduğu gibi, aynen koruyup yaşatmaları, icracı ve oyuncularla birlikte toplumların da vicdani ve Milli görevleri olmalıdır.Bügün tüm dernek,  kuruluş ve okulların katıldığı sahne yarışmalarında,sahne düzenlemelerine çok dikkat etmek gerekmekledir. Çünkü, bilinçsizce yapılan çalışmalar yöre ekiplerini olumsuz yönde etkileyerek, gerçek tempoları dışına itelemekte ve böylece meydana gelen anormal hızlanmalar, ezgideki sanatsal etkinliği, oyunun inceliklerini, nüanslarını ve kıvrımlardaki estetik zenginliği yok etmektedir. Böylece, asıl oyunun değişmesi olan hu farklılık, her oyunda olduğu gibi, zeybek oyunlarında da yozlaşmaya doğru gidildiğini göstermekledir. Yapılması gerekli olan ise, yöresel ekipleri bu etkinlenmeden kurtarmak ve geleneksel yapılarıyla korunmalarını sağlamaktır, Bilhassa kol durumları, kol hareketleri ve figür yapıları, etkilenmelerle değil, kendi geleneksel kültürleriyle uyumlu olmalı ve sahne düzenlemeleri de bu uyum içinde yapılmalıdır. Genelde bu olumsuz, etkileniş yarışmalar nedeniyle, kadın oyunlarında ve ekiplerinde daha çok görülmektedir. Şunu unutmamalıdır ki, her yöre kültür ürünleri, her toplumun kendi özelliklerini yansıtan zengin güzelliklerle doludur.

Şu gerçeği bir kere daha vurgulayalım;Gerek zeybek oyunlarında,gerekse türkülerdeki metronom değerleri derleme anındaki değerlerdir.Hız oranındaki farklılıklar,derleyicilerden kaynaklanmaktadır.

Kaynak : Zeybek Oyunlarımız (Hamit Çine) , Ahmet Şenol 'Halk Kültürü Ürünleri Arşivi' Haziran 2010